ครม.ตั้ง 4 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี ซึ่งประชุมวันนี้ (28ม.ค.2563) มีมติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้ง 4 คน ได้แก่ นายชวลิต พิชาลัย อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน ,น.ส.วิมล ชาตะมีนา อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ อดีตเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์และนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  ส่งผลให้มีคณะกรรมการฯครบองค์ประชุม 15 คนแล้ว พร้อมเปิดประชุมหารือเกี่ยวกับระเบียบการบริหารเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งในเดือน ก.พ.  2563 นี้ ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.)คนปัจจุบันคือ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล จะครบวาระงานเดือน เม.ย. 2563 นี้

วีระพล จิรประดิษฐกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.)

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 ม.ค. 2563 เห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ(บอร์ด)บริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อให้มีองค์ประชุมครบ 15 คน ตามที่ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด และรายชื่อเป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานเสนอรายชื่อทั้ง 4 คน ได้แก่
1.นายชวลิต พิชาลัย อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน  ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
2.น.ส.วิมล ชาตะมีนา อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเงิน

3.นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ อดีตเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

- Advertisment -

4.นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมดำเนินงานไปแล้วถึง 7 ครั้ง แม้ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ประชุมได้แม้ขาดผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการประชุม กบน. ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานจะจัดประชุมอีกครั้งในเดือน ก.พ. 2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับระเบียบการบริหารเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำหรับ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการ(บอร์ด)บริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีทั้งหมด 15 คน โดย 11 คน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ส่วนอีก 4 คน เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะต้องดำเนินการสรรหาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ ความรู้ด้านการเงินและน้ำมัน โดยมีนายวีระพล จิรประดิษฐกุล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง คนแรก ซึ่งงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือการวางแผนงานระยะ 3 ปีสำหรับยกเลิกการนำเงินกองทุนฯ ไปชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยหากยังดำเนินการไม่สำเร็จสามารถต่ออายุแผนดังกล่าวได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมแล้วมีระยะเวลาดำเนินการยกเลิกชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ 7 ปี

ทั้งนี้นายวีระพล จะครบวาระการดำเนินงานในเดือนเม.ย. 2563 ซึ่งเป็นการครบวาระตามอายุ 65 ปี ที่กฏหมายกำหนด และจะต้องสรรหาผู้อำนวยการฯ คนใหม่มาดำเนินงานแทนต่อไป

ขอบคุณภาพข่าวจากเว็บไซต์ https://energy.go.th
www.m-society.go.th
http://www.fpo.go.th/main/News/Public-Relations/4794.aspx
จากเว็บ https://www.nfc-skn.org

Advertisment

- Advertisment -.