ครม.ตั้ง “ประเสริฐ” เป็นอธิบดีพพ. “เปรมฤทัย” เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี อนุมัติตั้ง “ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ “เป็นอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) และ เปรมฤทัย วินัยแพทย์ เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2563 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงพลังงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่จะเกษียณอายุราชการ 2 ตำแหน่ง  คือ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ  จากรองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) และ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  จากผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.