ครม.ตั้ง “ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ” เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 อนุมัติแต่งตั้ง ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงานหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างเว้นมากว่า3เดือน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 อนุมัติแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงพลังงาน 1ตำแหน่ง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเสนอ โดยให้นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงานดังกล่าว ว่างลงตั้งแต่เดือนพ.ย.2562 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาประมาณ3เดือน โดยเป็นรองปลัดกระทรวงที่จะมารับผิดชอบดูแลงานสำคัญด้านความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศ

- Advertisment -

สำหรับนาย ประเสริฐ ปัจจุบัน อายุ 54 ปี จบการศีกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วศ. 67) ต่อมาสอบได้ทุนรัฐบาล (กพ.) เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ และได้จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท วิศวกรรมพลังงาน จาก George Washington University และ ปริญญาเอก ด้าน Energy Management and Policy จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ ยังเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 58) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 29) และ หลักสูตร Senior Executive Fellows จาก Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยนายประเสริฐ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ก่อนได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้ตรวจราชการ ในปี 2560

Advertisment

- Advertisment -.