ครม.ตั้ง “คุรุจิต”นั่งประธานฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย ต่ออีกวาระ

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี ตั้ง “คุรุจิต นาครทรรพ” นั่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ต่ออีกวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้สื่อข่าว​ศูนย์ข่าว​พลังงาน​( Energy​ News​ Center-ENC )​ รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 ก.ย. 64 มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายคุรุจิต นาครทรรพ ให้ดำรงตำแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ต่ออีกวาระหนึ่ง และสมาชิกอื่น (ฝ่ายไทย) อีก 6 คน ในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คงองค์ประกอบเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 (เรื่อง การแต่งตั้งประธานร่วมและสมาชิกฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.