ครม. ขยายเวลารับซื้อปาล์มผลิตไฟฟ้า ไปอีก 5 เดือน สิ้นสุด พ.ย.62

- Advertisment-

ครม. มีมติขยายระยะเวลามาตรการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ไปเป็นเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จะทยอยรับมอบและทำสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบแล้วเสร็จเดือนตุลาคมนี้ ขณะที่ราคาผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายยังไม่ขยับใกล้เป้าหมายที่ราคาสูงเกิน 3 บาทต่อกิโลกรัม

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการใช้น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 525 ล้านบาท ออกไปจากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะรับมอบน้ำมันปาล์มดิบจากผู้ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบและชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562

ประกอบกับ มีขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบ 160,000 ตัน เป็นเชื้อเพลิงกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้ากับสำนักงบประมาณในวงเงิน 525 ล้านบาท ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึงเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 56 ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่ได้มีการกันเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2562 มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว

- Advertisment -

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบราคาผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ทางเว็บไซต์ www.kasetprice.com ณ วันที่ 25 เมษายน 62 พบว่าอยู่ที่ระดับ 2.14 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งปรับลดลงจากระดับ 2.16 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการนำน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตไฟฟ้า และช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มออกจากตลาด เพื่อให้ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันในภาพรวมสูงกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัม ยังไม่ขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ยกเว้นเกษตรกรที่จำหน่ายผลผลิตภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ ซึ่งขายผลปาล์มดิบที่กิโลกรัมละ 3.24 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด

Advertisment