คณะรัฐมนตรีไฟเขียวตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เป็น ผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรีไฟเขียว ตั้ง “ เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ “ เป็น ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยให้ได้รับผลตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า คณะรัฐมนตรี ซึ่งประชุมวันที่ 2 พ.ค.2566 มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์  รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ซึ่งปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็น ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนใหม่ ตามที่กระทรวงพลังงาน นำเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และให้ได้รับผลตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) ที่มี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้เห็นชอบแต่งตั้ง นายเทพรัตน์ ในการประชุม เมื่อวันที่  8 มี.ค. 2566 ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศยุบสภา ตามที่นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำเสนอ    ซึ่งนายเทพรัตน์ จะมาทำหน้าที่ แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 

- Advertisment -

ทั้งนี้ในการสรรหาตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.ดังกล่าว นายเทพรัตน์ มีผู้สมัคร ที่เป็นคู่แข่ง คือ นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน และนางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

Advertisment

- Advertisment -.