คณะผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ.โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวสมทบโครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ภาคใต้

- Advertisment-

พนักงานบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  หรือ ปตท.สผ. นำโดยนางสาวคณิตา ศาศวัตายุ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ  พร้อมด้วยผู้บริหารโครงการผลิตนอกชายฝั่งประเทศไทย 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง 1 โครงการผลิตนอกชายฝั่ง 2 และโครงการผลิตนอกชายฝั่ง 3 นำเงินสนับสนุน จำนวน 715,687 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) ซึ่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ประจำโครงการผลิตนอกชายฝั่งทั้ง 3 โครงการ ได้นำ เงินส่วนตัวร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด “โครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่”  ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ภาคใต้ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ 

ทั้งนี้ การส่งมอบงบประมาณดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ Advance ที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาโรคหัวใจที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง มีเครือข่ายให้บริการโรงพยาบาลใน  7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีศักยภาพและความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี นพ.ประวิทย์ วรรณโร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ

Advertisment

- Advertisment -.