คณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์เห็นชอบจัดสรรเงินในปี63วงเงินหมื่นล้านใน3แผน

- Advertisment-

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 ในวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนการใช้เงินกองทุนฯ ออกเป็น 3 แผน คือแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 5,000ล้านบาท แผนพลังงานทดแทน 4,700ล้านบาทและแผนบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือ ส.กทอ. อีก300ล้านบาท

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ถึงผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 ในวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนการใช้เงินกองทุนฯ ออกเป็น 3 แผน ดังนี้

1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีสัดส่วนของการจัดสรรเงินที่ ร้อยละ 50 หรือในวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มงานด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม กลุ่มงานสาธิตและต้นแบบ กลุ่มงานสร้างภาพลักษณ์และข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจด้านพลังงานมิติใหม่ (นวัตกรรมทางธุรกิจพลังงาน ด้านการผลิตหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ) และกลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุนยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

- Advertisment -

2. แผนพลังงานทดแทน มีสัดส่วนของการจัดสรรเงินที่ร้อยละ 47 หรือในวงเงิน 4,700 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในกลุ่มงานด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม กลุ่มงานสาธิตและต้นแบบ กลุ่มงานสร้างภาพลักษณ์และข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจด้านพลังงานมิติใหม่ (นวัตกรรมทางธุรกิจพลังงาน ด้านการผลิตหรือใช้พลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุนยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. แผนบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือ ส.กทอ. มีสัดส่วนของการจัดสรรเงินที่ร้อยละ 3 หรือในวงเงิน 300 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ส.กทอ. ในกลุ่มงานด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาบุคลากร ส.กทอ. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ส.กทอ. กลุ่มงานประชุม (คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน) กลุ่มงานสร้างภาพลักษณ์องค์กร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส.กทอ. และกลุ่มงานการบริหารจัดการ ส.กทอ.

โดยเงินกองทุนฯ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน (ที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร) ในการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการประหยัดพลังงาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดต้นทุนให้กับประชาชน สนับสนุนการนำพลังงานทดแทนไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจด้านพลังงานมิติใหม่ พัฒนาบุคลากร โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนฯ ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ส.กทอ. ออกประกาศและเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.