ก.ล.ต.จับมือปตท.และบริษัทชั้นนำขับเคลื่ิอนโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

- Advertisment-

ก.ล.ต. แถลงข่าวเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”โดยมีหลายบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ ทั้ง ปตท. อินทัช สิงห์ เอสเตท บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก และ ทานตะวันอุตสาหกรรม ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม และจะเปิดตัว อย่างเป็นทางการในวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2562

“ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ที่ ก.ล.ต. และหน่วยงานในตลาดทุน 12 องค์กรร่วมกันจัดทำและมีพิธีเปิดโครงการไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในตลาดทุนร่วมกันทำความดี โดยการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “การทำความดีเพื่อแผ่นดินสามารถเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวภายในองค์กรตนเอง ดังนั้น ก.ล.ต. ซึ่งมีสำนักงานอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต จึงได้ริเริ่มโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” และเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีฯ มาร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่นได้”

- Advertisment -

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะเปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทย และเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนที่มีที่ทำการหรือมีโครงการอยู่ในแนวถนนวิภาวดีรังสิต มาร่วมงานเพื่อแสดงพลังในวันเปิดตัวดังกล่าว โดย บริษัทจดทะเบียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน โทรศัพท์ ‪0-2033-9582‬ หรือ ‪0-2033-9543‬  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สำหรับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว อาทิ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท อินทัช จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Advertisment

- Advertisment -.