บี.กริม ขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน ABPIF ตลอด 9 ปี จ่ายผลตอบแทนเฉลี่ย 6.69% ต่อปี

- Advertisment-

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ถือเป็นการระดมเงินผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจไฟฟ้าเอกชนกองทุนแรกของประเทศไทยโดยที่ผ่านมาได้บุกเบิกการออกหุ้นกู้สีเขียว ( Green Bond ) ที่ได้รับการรับรองโดย Climate Bonds Initiative และ เงินกู้สีเขียว ( Green Loan ) เป็นรายแรกในประเทศไทยและภูมิภาค CLMV ที่ได้รับการรับรองโดย Climate Bonds Initiative

โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมมายาวนานมากกว่า 20 ปี ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน และมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมายาวนาน มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ABPIF อย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 6.69% ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา โดย สัญญาโอนผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565

กองทุน ABPIF ได้มาถึงวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 จะมีการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะมีสิทธิได้รับเงินคืนจากการลดทุน (XN) จำนวน 0.5436 บาท (และมีกำหนดการจ่ายเงิน วันที่ 22 ธันวาคม 2565) โดยวันที่เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน คือวันที่ 10 ธันวาคม 2565 (หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกองทุนรวม ABPIF โปรดติดต่อ โทร 0-2673-3999 โทรสาร 0-2673-3988 E-mail : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.)

- Advertisment -

โดยนับตั้งแต่กองทุน ABPIF จัดตั้ง มีการจ่ายส่วนลดเงินทุนจดทะเบียน 18 ครั้ง (รวมครั้งนี้) รวมเป็นเงิน 9.6176 บาทต่อหน่วย และจ่ายปันผล 17 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4.5689 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นจำนวนรวม ณ สิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ 14.1865 บาทต่อหน่วย

ทางบริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ บริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุน ABPIF ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา 9 ปี เราจะมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีที่ยึดถือมามากกว่า 144 ปี

Advertisment