กองทุนอนุรักษ์ฯ เร่งเปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2566 ตั้งแต่ ก.ค.นี้ ลดวงเงินเหลือ 2,000 ล้านบาท

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2566 สำหรับกลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าหลายปีที่ผ่านมา โดยจะเปิดรับข้อเสนอกลุ่มแรกระหว่าง 1-30 ก.ค. 2565 และกลุ่มงานด้านเศรษฐกิจฐานราก 1-30 ก.ย. 2565 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงนามประกาศ “เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566” วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท สำหรับกลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนฯ หรือ อนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการกองทุนฯ ตามลำดับต่อไป   

โดยวงเงิน 2,000 ล้านบาทดังกล่าว แบ่งเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท และ 2. แผนงานบริหารจัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) วงเงิน 150 ล้านบาท

- Advertisment -

ทั้งนี้แผนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท ได้แบ่งกลุ่มงานที่จะได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 1). กลุ่มงานตามกฎหมาย 70 ล้านบาท 2).กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังานและพลังงานทดแทน 100 ล้านบาท 3).กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ 200 ล้านบาท 4). กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 35 ล้านบาท 5).กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 35 ล้านบาท 6). กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก(SMEs) อาคาร บ้านอาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ 650 ล้านบาท และ7). กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก 760 ล้านบาท   

สำหรับกำหนดการเปิดรับคำขอรับการสนับสนุน ใน “แผนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน” มีดังนี้  กลุ่มงานที่ 1-6 เปิดรับคำขอรับการสนับสนุนโครงการตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. และกลุ่มงานที่ 7 หรือ กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เปิดรับคำขอรับการสนับสนุนโครงการตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่  https://project.enconfund.go.th

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ในกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก กำหนดให้การจัดทำข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)ก่อน จึงจะยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหรือสอบถามได้ที่ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงและเขตจตุจักร กทม. 10900 หรือ โทร 0-2158-1460 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์   https://www.enconfund.go.th และ ที่  https://project.enconfund.go.th

ผู้สื่อข่าว ENC รายงานว่า ที่ผ่านมากองทุนฯ ได้กำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปี 2565-2567 ไว้โดยให้ใช้จ่ายเงินปีละ 4,000 ล้านบาท ภายในวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งในปี 2566 นี้ได้ให้เงินสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่กำหนดไว้ 3,850 ล้านบาท และย้อนไปในปี 2564 ให้เงินสนับสนุนโครงการฯ ถึง 6,500  ล้านบาท

Advertisment