กองทุนอนุรักษ์ฯ ประกาศ 1,057 โครงการ ผ่านการอนุมัติใช้เงินกองทุนฯ ปี 65 กว่า 1,536 ล้านบาท

- Advertisment-

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ปี 2565  รวม 1,057 โครงการ เป็นเงินสนับสนุนกว่า 1,536 ล้านบาท โดยโครงการที่ได้รับเงินสูงสุดคือ โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเขตพระราชฐาน ระยะที่ 8 ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) วงเงิน 163,338,600 บาท โดยการอนุมัติวงเงินทั้งหมดยังคงเป็นไปตามกรอบวงเงินปี 2565-2567 ที่ให้ใช้จ่ายเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงนามประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 1,057 โครงการ รวมเป็นวงเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 1,536,926,206.21 บาท

โดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจะแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้

- Advertisment -

1.กลุ่มงานตามกฎหมาย ได้อนุมัติเงินสนับสนุนรวม 30,506,165 บาท จาก 7 โครงการ โดยกลุ่มนี้มีเพียง 2 องค์กรที่ได้รับการสนับสนุน คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับการสนับสนุน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 23,429,765 บาท และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 โครงการ รวม 7,076,400 บาท

2.กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ได้อนุมัติเงินสนับสนุนรวม 117,857,750 บาท จาก 17 โครงการ โดยหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ได้แก่ พพ. จำนวน 8 โครงการ, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) จำนวน 3 โครงการ ,กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4 โครงการ, กรมธุรกิจพลังงาน 1 โครงการ และสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1 โครงการ โดยโครงการที่ได้รับงบสูงสุดคือ โครงการการศึกษาและพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจติดตาม แหล่งที่มาของน้ำมันปาล์ม ของกรมธุรกิจพลังงาน วงเงิน 16,946,000 บาท  

3.กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมและสาธิตต้นแบบ ได้อนุมัติเงินสนับสนุนรวม 85,128,202 บาท จาก 20 โครงการ  โดยโครงการที่ได้รับงบสูงสุดคือ โครงการพัฒนาไฮโดรเจนบริสุทธิ์สูงสําหรับเซลล์เชื้อเพลิง โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อขยะชุมชน ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วงเงิน 10,765,000 บาท

 4.กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร  ได้อนุมัติเงินสนับสนุนรวม 117,984,610 บาท  จาก  11 โครงการ โดยโครงการที่ได้รับงบสูงสุดคือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ของ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน วงเงิน 38,496,050 บาท

5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  ได้อนุมัติเงินสนับสนุนรวม 133,061,310 บาท จาก 15 โครงการ โดยโครงการที่ได้รับงบสูงสุดคือ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) วงเงิน 33,349,000 บาท

6.กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก(SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ ได้อนุมัติเงินสนับสนุนรวม 180,787,200 บาท จาก 4 โครงการ โดยโครงการที่ได้รับงบสูงสุดคือ โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเขตพระราชฐาน ระยะที่ 8 ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) วงเงิน 163,338,600 บาท

และ7.กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ได้อนุมัติเงินสนับสนุนรวม 871,600,969.21  บาท จาก 983 โครงการ โดยโครงการที่ได้รับงบสูงสุดคือ โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Mini grid) ประเภท ชุมชนพึ่งพาตนเอง บนเกาะหมากน้อย ตําบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา เฟส 2 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี วงเงิน 20,605,970 บาท

สำหรับกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปี 2565-2567 กำหนดใช้จ่ายเงินปีละไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ภายในวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท โดยวงเงิน 4,000 ล้านบาท จะแบ่งเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินไม่เกิน 3,850 ล้านบาท และแผนบริหารจัดการของสำนักงานกองทุนฯ วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

โดยแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กรอบวงเงิน 3,850 ล้านบาท จะแบ่งรายละเอียดดังนี้

1.กลุ่มงานตามกฎหมาย กรอบวงเงินไม่เกิน  100 ล้านบาท

2.กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กรอบวงเงินไม่เกิน  250 ล้านบาท

3.กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมและสาธิตต้นแบบ กรอบวงเงินไม่เกิน  150 ล้านบาท

4.กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร กรอบวงเงินไม่เกิน  150 ล้านบาท

5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กรอบวงเงินไม่เกิน  150 ล้านบาท

6.กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก(SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ กรอบวงเงินไม่เกิน 1,060 ล้านบาท

และ7.กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก กรอบวงเงินไม่เกิน  1,990 ล้านบาท 

ทั้งนี้การอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ปี 2565 สำหรับ 1,057 โครงการ รวม 1,536,926,206.21 บาท ยังเป็นการใช้เงินตามกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท   และแต่ละกลุ่มงานก็ใช้เงินอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดทั้งหมด   

Advertisment