กลุ่มปตท.จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” ตลอดปี62

- Advertisment-

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มปตท. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน”ตลอดปี 2562 พร้อมแต่งกายเสื้อสีเหลือง แปรอักษรเลข 10 เฉลิมพระเกียรติ ถวายราชสักการะ รวมทั้งผนึกพลัง    จิตอาสารักษ์โลก สานต่อพระราชปณิธานโครงการจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มปตท.พร้อมเพรียงกันสวมเสื้อเหลือง

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กลุ่ม ปตท. ได้จัด โครงการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน”  ขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนาจิตอาสา และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยครอบคลุมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม (People) โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปลูกกล้าประดู่ป่า ต้นกล้าต้นที่ 100 ล้าน ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. ณ แปลงปลูกป่า ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย   จ.นครราชสีมา เมื่อปี 2540 จนปัจจุบันนี้ ต้นประดู่ป่าทรงปลูกกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ และแรงบันดาลใจในการต่อยอดดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธาน สานพลังคนไทยให้รักษาและอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยให้ยั่งยืน และนำมาสู่การพัฒนา 2 โครงการหลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ได้แก่  1) โครงการใต้ร่มพระบารมีต้นที่ 100 ล้าน   ที่สามารถพลิกฟื้นป่าจากสภาพเขาหัวโล้น กลายเป็นผืนป่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ปตท.  อันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์  มีระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จมาในครั้งนั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ชุมชนตระหนักและหวงแหนธรรมชาติ  โดย ปตท. จะดำเนินการจัดกิจกรรม “รวมใจ จิตอาสา ฟื้นฟูพิทักษ์ป่า ถวายองค์ราชัน” ร่วมกับชุมชน และประชาชนในการฟื้นฟูป่า ซ่อมแซมแนวกันไฟ  ทำโป่งพัฒนาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า ปลูกพืชอาหาร เพื่อสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงจัดทำเส้นทางจักรยานระยะทาง 7 กิโลเมตรเชื่อมไปสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปลูกป่าประวัติศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระบารมีต้นประดู่ป่าทรงปลูก และเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติจากป่า 1 ล้านไร่

- Advertisment -

2) โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit) ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น โดยร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 เรื่องการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความรู้และการรักษาพยาบาลโดยทั่วถึง  ด้วยการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน อาทิ การตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย แล้วส่งผลการตรวจวิเคราะห์เข้าระบบประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  การนัดหมายแพทย์และการรับยาจากระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการรวดเร็วขึ้น ลดความแออัดของคนไข้ในโรงพยาบาลชุมชน  โดยในปีนี้จะนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบแห่งแรก ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขา ต.สระขวัญ จ.สระแก้ว และแห่งที่สองที่สาขา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

นอกจากนี้ ยังรวมพลังหัวใจแห่งความจงรักภักดีผ่านโครงการและกิจกรรม อาทิ โครงการความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ประชาชน ชุมชน และพนักงานจิตอาสา ดำเนินการปลูกต้นไม้ชั้นรองสวนจตุจักร และฟื้นฟูต้นไม้แนวถนนพหลโยธิน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ลดมลภาวะ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย คณะทำงานสีเขียว Our Khung Bangkachao ชุมชน และพนักงานจิตอาสาในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 400 ไร่ โครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ต่อยอดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมของ ปตท. เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนา “เครื่องตะบันน้ำ” อุปกรณ์ส่งน้ำขึ้นที่สูงและระยะทางไกลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำแก่ชุมชน โดยปีนี้   มีแผนดำเนินโครงการใน 10 พื้นที่  โครงการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รวมถึง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. อาทิ การจัดโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ ซึ่งจะจัดแสดงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง อ.สีชัง จ.ชลบุรี  โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมมือกับกรมป่าไม้ และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จังหวัดชลบุรี กิจกรรมวิ่งเพื่อโลกเฉลิมพระเกียรติ พร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จังหวัดชลบุรี กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติโดย 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น โครงการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่เขาห้วยมะหาด เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของผืนป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า โดยปลูกป่าพื้นที่จำนวน 200 ไร่ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวน 40 ไร่ และจัดทำแนวกันไฟ  กิจกรรมรวมพลังน้ำใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ การบริจาคโลหิต การเดินวิ่งปั่นจักรยาน และจิตอาสาในการทำความสะอาดชายหาด จ.ระยอง และ การสนับสนุนกรวยยางจราจร น้ำดื่ม หมวก เตาแก๊ส และถังขยะ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี

เนื่องในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้  กลุ่ม ปตท. ขอน้อมนำแนวทางจิตอาสาเป็นพลังในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  อันจะเป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ประเทศชาติต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.