กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับมอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบของแหล่งก๊าซบงกช จาก ปตท.สผ.

- Advertisment-

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับมอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบของแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช (แหล่งบงกช) ที่กำลังจะสิ้นอายุสัมปทาน จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565
​ ​
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า การส่งมอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง ที่ส่งมอบในวันนี้ เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ของผู้รับสัมปทานโดยเป็นขั้นตอนหนึ่งภายใต้แผนงานส่งมอบสิ่งติดตั้งตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง (Asset Transfer Agreement) ของแหล่งบงกชที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และบริษัท ปตท.สผ. ในฐานะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม เพื่อให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินำไปใช้จ่ายในการดำเนินการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบแทน ปตท.สผ. ภายหลังสิ้นอายุสัมปทานของแหล่งบงกช และไม่ใช้งานสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบแล้ว โดยแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข 15 จะสิ้นอายุสัมปทานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 และแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข 16 และ 17 จะสิ้นอายุสัมปทานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ตามลำดับ

​โดยก่อนการส่งมอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบดังกล่าวนี้ บริษัท ปตท.สผ. ได้ส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และบำรุงรักษาสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ รวมถึงเอกสารสนับสนุนการผลิตอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช (แปลง G2/61) ต่อจาก บริษัท ปตท.สผ. ให้สามารถดำเนินการผลิตปิโตรเลียมได้อย่างต่อเนื่องหลังสิ้นอายุสัมปทาน

Advertisment

- Advertisment -.