กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แจงเปิดเผยข้อมูลสำรวจแร่โปแตช ที่วานรนิวาส อย่างถูกต้อง

- Advertisment-

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ยืนยันมีการเปิดเผยข้อมูลการสำรวจแร่โพแตช ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ตามที่ปรากฏข่าวกลุ่มเครือข่ายนักอนุรักษ์ และกลุ่มคนรักษ์วานรนิวาส จัดกิจกรรม “ไทวานรก้าวเดิน” เพื่อต่อต้านการทำเหมืองแร่โพแตชในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยเห็นว่าการสำรวจแร่จะนำมาซึ่งการทำเหมืองแร่ในอนาคต รวมทั้งไม่มีการชี้แจงข้อมูลข่าวสารหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจอย่างชัดเจนนั้น

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) ชี้แจงว่า กรมได้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด  โดยที่ผ่านมามีประชาชนชาวอำเภอวานรนิวาสได้รวมตัวกันเพื่อร้องขอข้อมูลรายละเอียดการขุดเจาะสำรวจของบริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งกรม ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการสำรวจแร่โพแตชของบริษัทฯ ให้กับผู้ร้องขอตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้ร้องขอฯ ได้รับเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

- Advertisment -

ทั้งนี้ การขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่เป็นการขออนุญาตเพื่อให้มีสิทธิสำรวจแร่ทางธรณีวิทยาในขั้นรายละเอียด โดยการขุดหรือเจาะสำรวจในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งใช้เนื้อที่เพียงเล็กน้อย แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการสำรวจ  เพื่อนำข้อมูลมาประเมินศักยภาพแหล่งแร่ว่ามีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์หรือไม่ หากไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ก็จะไม่มีการขอประทานบัตรทำเหมืองในพื้นที่นั้น ๆ

อีกทั้งขั้นตอนการขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองยังต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ซึ่งให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ที่มีการยื่นขอประทานบัตรจึงสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับการขอประทานบัตร ทำเหมืองแร่ในพื้นที่นั้น ๆ ได้

Advertisment

- Advertisment -.