กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศมาตรฐานดีเซล บี10 แล้วโดยให้ใช้กับรถยนต์ที่ผู้ผลิตรับรอง

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน เริ่มบังคับใช้ประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล หมุนเร็วบี10 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมนี้ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว โดยให้ใช้กับรถยนต์ที่ผู้ผลิตให้การรับรองเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2562 ที่ลงนามโดยนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขประกาศฉบับเดิมให้เหมาะสมมากขึ้น และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชนิด เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

สาระสำคัญของประกาศดังกล่าว คือการกำหนดน้ำมันดีเซลเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 และ 2.น้ำมันดีเซลหมุนช้า โดยพบว่ามีข้อแตกต่างกันในแง่ชนิดของสีของน้ำมัน ซึ่งน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจะมีสีเหลือง ขณะที่บี10 เป็นสีม่วง, บี20 เป็นสีแดง และน้ำมันดีเซลหมุนช้าเป็นสีน้ำตาล รวมทั้งน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่มีปริมาณไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน กำหนดให้อยู่ที่ต่ำสุดร้อยละ 6.6 สูงสุดไม่เกินร้อยละ7ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10  ต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ 9 สูงสุดไม่เกินร้อยละ10 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ 19 สูงสุดไม่เกินร้อยละ20

- Advertisment -

นอกจากนี้ ประกาศดังกล่าวยังกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 และบี20 ให้ใช้เฉพาะกับรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 หรือบี20ได้ ซึ่งขณะนี้ มีค่ายรถยนต์ที่ให้การรับรองการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 และบี20 แล้ว ได้แก่ ค่ายโตโยต้า, นิสสัน, มิตซูบิชิ, เมอร์ซิเดสเบนซ์, FUSO, เชฟโรเลต, Volvo Trucks, UD Trucks, SCANIA, MAN, ISUZU และ HINO

สำหรับการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันดีเซล ได้กำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันแจ้งขอความเห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน จึงจะดำเนินการได้ ยกเว้นการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันดีเซลที่มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ผู้ค้าน้ำมันไม่ต้องขอความเห็นชอบ ได้แก่

(1) น้ำมันดีเซลสำหรับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำมันดีเซลที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย

(2) น้ำมันดีเซลสำหรับการนำไปใช้กับยานพาหนะที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำมันดีเซลที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย

(3) น้ำมันดีเซลสำหรับการนำไปใช้ในการอื่นนอกเหนือจากการใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำมันดีเซลที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย

(4) น้ำมันดีเซลสำหรับการนำไปใช้กับเรือเดินทะเล ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำมันดีเซลที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย

(5) น้ำมันดีเซลสำหรับการนำไปใช้ตามโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล หรืองานวิจัยหรืองานทดสอบเครื่องยนต์ ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำมันดีเซลที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย แต่ไม่รวมถึงน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตามโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

(6) น้ำมันดีเซลสำหรับการจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)

Advertisment

- Advertisment -.