กฟผ.เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.แทน “บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร” ที่จะครบวาระ ถึง 3 ก.พ.66

- Advertisment-

กฟผ.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ที่จะครบวาระ ด้วยอายุครบ 60 ปีในวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy​ News​ Center -​ENC )​ รายงานว่า นางสาวนันธิกา​ ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ​สรรหาผู้ว่าการ กฟผ. ได้ออกประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ลงวันที่ 4 ม.ค.2566 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.-3 ก.พ.2566 ในเวลาทำการ 08.00 – 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.egat.co.th/home/egat-governor-recruitment-2566/

ตำแหน่งดังกล่าวจะมาแทน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ที่จะครบวาระ ด้วยอายุครบ 60 ปีในวันที่ 22 สิงหาคม 2566

- Advertisment -
บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ​ กฟผ.จะครบวาระ ด้วยอายุครบ 60 ปีในวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ซึ่งคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา​ถึงที่สุดให้จำคุก ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่เป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีผลประโยชน์​ได้เสียกับ กฟผ. ภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง

Advertisment