กฟผ. จับมือ กฟภ. ศึกษาเทคนิค พัฒนาสมาร์ทกริด แม่ฮ่องสอน

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ (ขวา) และนายสมพงษ์ ปรีเปรม (ซ้าย)
- Advertisment-

กฟผ. จับมือ กฟภ. ศึกษาด้านเทคนิคของโครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างเสถียรภาพระบบจ่ายและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมั่นคง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อศึกษาด้านเทคนิคของโครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายพัฒนา กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ.ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่นำร่องพัฒนาระบบสมาร์ทกริด โดยผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเหมาะสมที่จะนำระบบสมาร์ทกริดมาช่วยสร้างเสถียรภาพในระบบผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเพียงระบบส่งไฟฟ้าขนาด 115 kV. และ 22 kV. ของ กฟภ. โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทำหน้าที่หลักในการผลิตและส่งไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง

- Advertisment -

กฟผ. จึงได้ประสานความร่วมมือกับ กฟภ. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยระบบสมาร์ทกริด เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความมั่นคงเชื่อถือได้

ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคฯ ระหว่าง กฟผ. และ กฟภ. เพื่อร่วมกันศึกษารายละเอียด 4 ด้าน ประกอบด้วย

1) ศึกษาการเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) เข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและข้อกำหนดการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง (Grid Code) รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางการทำงานของ BESS ในสภาวะที่ระบบไฟฟ้าแยกโดดตัวอิสระจากระบบหลัก (Islanding Mode) และแนวทางการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง

2) ศึกษาเรื่องระบบควบคุมและป้องกันของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับช่วงการเปลี่ยนผ่านระหว่างการทำงานแบบการเชื่อมต่อระบบในสภาวะปกติ (Grid Connection) และ Islanding Mode

3) ศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchanging) โดยศึกษาข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานของระบบสมาร์ทกริด รวมถึงโพรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร จุดเชื่อมต่อ และการนำข้อมูลจากระบบดังกล่าวไปใช้เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และ

4) ศึกษาการทดสอบและการควบคุมการทำงานของระบบสมาร์ทกริด เช่น Islanding Mode, BESS connection รวมถึงนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของระบบสมาร์ทกริดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น

โดยระบบสมาร์ทกริดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของ กฟผ. เป็นระบบบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและระบบสมองกลอัจฉริยะ ซึ่งควบคุมผ่านระบบที่ได้รับการออกแบบ มาจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ทั้งจากด้านการผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้า ไปจนถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อนำมาประมวลผล การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ โดยจะสามารถรวมกำลังผลิตไฟฟ้า ทั้งจากระบบไฟฟ้าหลักและพลังงานหมุนเวียน เข้ามาร่วมรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในระบบ

Advertisment

- Advertisment -.