กบง.เห็นชอบปรับเพิ่มส่วนผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในดีเซลเป็นร้อยละ6.8

- Advertisment-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ที่มีรัฐมนตรีพลังงานเป็นประธาน ซึ่งประชุมวันนี้(1พ.ย.2561) เห็นชอบการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซล(น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์100%หรือB100)ในน้ำมันดีเซล จากเดิม ที่ผู้ค้าผสมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.6 เป็นร้อยละ 6.8 เพื่อดูดซับน้ำมันปาล์มส่วนเกินเพิ่มขึ้น ประมาณ 62,000 ตันต่อปี

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เมื่อวันที่1พ.ย.2561 มีวาระการพิจารณาเพียงวาระเดียวคือการเห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซล (B100) ในน้ำมันดีเซล จากเดิมที่กำหนดไว้ร้อยละ 6.5 – 7.0 ซึ่งผู้ค้าผสมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.6 โดยปริมาตร ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.8 โดยปริมาตร ซึ่งจะช่วยดูดซับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 62,000 ตันต่อปี

โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประมาณการว่าปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศ ปี 2561 จะมีปริมาณ 15.389 ล้านตัน  ในขณะที่ข้อมูลผลการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ปรากฏว่ามีสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ 375,591 ตัน  ซึ่งสูงกว่าระดับสต็อกปกติของประเทศที่ควรจะมีที่ 250,000 ตัน จึงเป็นปัจจัยลบทำให้ราคาผลปาล์มน้ำมันเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการดูดซับสต็อกส่วนเกินให้ จำนวน 125,591 ตัน  ดังนั้นการปรับเพิ่มสัดส่วน ไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล เป็นร้อยละ6.8 จึงเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบให้กลับเข้าสู่ภาวะสมดุล

- Advertisment -

ทั้งนี้ ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มดำเนินการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล จากที่เฉลี่ย ร้อยละ 6.6 เป็นร้อยละ 6.8 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  โดยหลังดำเนินการ 2 เดือนแล้วอาจจะเพิ่มไบโอดีเซลเป็นเฉลี่ยร้อยละ 6.9 โดยปริมาตร ซึ่งจะช่วยดูดซับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอีกเป็นประมาณ 80,000 ตันต่อปี

Advertisment