กบง.อนุมัติปี 67 เหลือดีเซลB7 เพียงเกรดเดียว

- Advertisment-

กบง.อนุมัติปี67 เหลือดีเซลB7 เพียงเกรดเดียว ในขณะที่ระยะสั้นให้ใช้ดีเซล B5 ชั่วคราวเริ่ม 5 ก.พ.-31 มี.ค.65 แก้ปัญหาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (B100)​ราคาแพง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน รับทราบถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ( B100 ) ที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วย

การประชุม​ กบง.เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่ประชุม กบง. จึงมีมติเห็นชอบแนวทางการการกำหนดสัดส่วนการผสมB100ในน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราว ดังนี้
1.ระยะสั้น (2565 -​2566) กำหนดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2 เกรด คือ ดีเซล B 7 และB 20 สำหรับใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่

- Advertisment -
  1. ระยะยาว (2567 เป็นต้นไป) กำหนดเป็นดีเซลB 7 เกรดเดียว

สำหรับแนวทางการบริหารสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในภาวะวิกฤติ ในกรณีราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร (โดยไม่มีการชดเชยราคาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง) กบง. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือแนวทางที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ พิจารณาผลกระทบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวต่อไป

ที่ประชุม กบง. ยังได้มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสมของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ดังนี้

ดีเซลB7 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตร

น้ำมันดีเซล(B10)​ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 10 โดยปริมาตร และน้ำมันดีเซล B20 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดีเซล พ.ศ. …. ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการลดสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลลงจะเป็นการดำเนินการระยะสั้น ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น ต่อคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เพื่อทราบ ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.