กบง.สั่งตรึง LPG ราคา 423 บาท/ถัง 15 กก. ต่ออีก 3 เดือน ระหว่าง 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2566

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติคงราคาขายปลีก LPG เท่าเดิมที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน มีผล 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2566 เพื่อช่วยลดภาระประชาชน พร้อมมีมติให้คงสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซล ให้เป็น B7 ต่อไปอีก 3 เดือน ระหว่าง 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2566

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ก.ย. 2566 ให้คงราคาขายส่ง ก๊าซหุงต้ม (LPG) หน้าโรงกลั่น ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2566

โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) บริหารราคาขายปลีกก๊าซ LPG ผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไป

- Advertisment -

นอกจากนี้ที่ประชุม กบง. ได้มีมติเห็นชอบให้คงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วให้เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ต่อไปอีก 3 เดือน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.2566 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศ ธพ. เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) นำเสนอการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ กบง. อาจมีการทบทวนสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วให้มีความเหมาะสมมากขึ้น หากสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศปรับลดลงและสต็อกน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นภายหลัง

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า ที่ผ่านมามีมติ กบง.เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 กำหนดสัดส่วนน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (B100 ) ผสมในน้ำมันดีเซลทุกลิตร ดังนี้ น้ำมันไบโอดีเซล B7 มีสัดส่วน B100 ระหว่าง 6.6-7% , น้ำมันดีเซล มีสัดส่วน B100 ระหว่าง 6.6-10% และน้ำมันไบโอดีเซล B20  มีสัดส่วน B100 ระหว่าง 6.6-20% ซึ่งกำหนดให้ใช้ในช่วง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2566

Advertisment

- Advertisment -.