กกพ.ให้ปรับขึ้นค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ สถานี LNG น้อยกว่าที่ทาง PTTLNG เสนอ

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปรับขึ้น “อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ในส่วนของต้นทุนคงที่ (Ld) รอบปี 2566-2567” ต่ำกว่าที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เสนอ  โดย กกพ. สรุปค่าบริการฯ ทั้งสถานี LMPT 1 และ LMPT 2 ให้เป็นอัตราเดียวกันที่ 0.8646 บาทต่อล้านบีทียู จากอัตราปัจจุบันที่เก็บอยู่ 0.6543 บาทต่อล้านบีทียู โดยจะเปิดรับฟังความเห็นอัตราดังกล่าวระหว่าง 11-25 มี.ค. 2567 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับฟังความเห็น “อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซส่วนของต้นทุนคงที่ (Ld) รอบการกำกับปี 2566-2570” สำหรับสถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1) และสถานี LNG แห่งที่ 2 (LMPT 2) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 15 มี.ค. 2567 นี้ ไปแล้วนั้น

ล่าสุด กกพ. ได้เปิดรับฟังความเห็น “อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ในส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ประจำปี 2567 ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด” ระหว่างวันที่ 11-25 มี.ค. 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  

- Advertisment -

โดยสาระสำคัญระบุว่า กกพ. ได้พิจารณาผลคำนวณอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ประจำปี 2567 สำหรับสถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1) และสถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 2 (LMPT 2) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)

ซึ่ง บริษัท PTTLNG ได้เสนออัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯ จากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนผันแปร หรือ Lc ประจำปี 2567 สำหรับสถานี LMPT 1 เท่ากับ 1.3324 บาทต่อล้านบีทียู เพิ่มขึ้น 0.6781 บาทต่อล้านบีทียู และสำหรับสถานี LMPT 2 เสนอที่ราคา 0.7754 บาทต่อล้านบีทียู เพิ่มขึ้น 0.1211 บาทต่อล้านบีทียู จากปัจจุบันทั้งสองสถานีเก็บค่าบริการฯ ดังกล่าวอยู่ที่  0.6543 บาทต่อล้านบีทียู

ทั้งนี้ กกพ. ได้พิจารณาและเห็นชอบผลการคำนวณอัตราค่าบริการ Lc ปี 2567 สำหรับสถานี LMPT 1 อยู่ที่ 0.9033 บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งต่ำกว่าที่บริษัท PTTLNG เสนอ และสำหรับสถานี LMPT 2 อยู่ที่ 0.7754 บาทต่อล้านบีทียู  เท่ากับที่บริษัท PTTLNG เสนอ

อย่างไรก็ตาม กกพ. ได้พิจารณาผลกระทบความแตกต่างด้านราคาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการสถานีทั้งสองแห่ง ในการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นชอบให้คำนวณอัตราค่าบริการ Lc สำหรับสถานีทั้งสองแห่งเป็นอัตราเดียวกัน สำหรับเรียกเก็บในปี 2567 เท่ากับ 0.8646 บาทต่อล้านบีทียู หรือเพิ่มขึ้น 0.2103 บาทต่อล้านบีทียู จากปัจจุบันที่เรียกเก็บอยู่ 0.6543 บาทต่อล้านบีทียู

โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2567 หรือจนกว่าจะมีการเห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการจาก กกพ. ต่อไป  ทั้งนี้ผลสรุปอัตราดังกล่าว ทาง กกพ. ได้เปิดรับฟังความเห็นประชาชน ระหว่างวันที่ 11-25 มี.ค. 2567 ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. 

Advertisment