กกพ.เห็นชอบ​ PEA​ เลื่อนวันเปิดยื่นซองโรงไฟฟ้าชุมชน เป็น 27-30 เม.ย. 64 แบบจองคิวออนไลน์

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงาน กกพ. (ภาพจากแฟ้มข่าว)
- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ ​(PEA) เลื่อนวันเปิดยื่นซองเสนอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ เป็น 27-30 เม.ย. 2564 ด้วยวิธีจองคิวผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้ายื่นเอกสารด้วยตัวเอง หวังป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 คาดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พ.ค. 2564

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า การประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมามีมติ​ เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ (PEA) ปรับเลื่อนระยะเวลาการเปิดรับคำเสนอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก​(โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ออกไปเป็นวันที่ 27-30 เม.ย. 2564 แทนกำหนดการเดิม 21-30 เม.ย. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ทำให้ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการรวมตัวกันมากของผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล ดังนั้นจึงได้ลดระยะเวลาการเปิดยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าลงเหลือ​ 4​ วัน

นอกจากนี้ PEA ยังขอปรับเปลี่ยนการเปิดรับคำเสนอขายไฟฟ้าใหม่ โดยเปิดให้จองคิวผ่านระบบออนไลน์ และให้เข้ามายื่นเอกสารด้วยตัวเองตามรอบและเวลาที่กำหนดแทน เพื่อลดการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก จนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับเอกสารไม่ทันกำหนด อาจจำเป็นต้องเลื่อนวันทำการตรวจสอบด้านเทคนิคออกไป จากเดิมกำหนดประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พ.ค. 2564 ทั้งนี้จะมีการพิจารณาขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้งหลังจากทราบจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว

- Advertisment -

สำหรับผู้ที่จะเข้ามาจองคิวในระบบออนไลน์เพื่อยื่นเอกสารคำเสนอขายไฟฟ้าได้นั้น จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบระบบเชื่อมโดยสายส่งไฟฟ้ามาแล้ว รวมทั้งต้องวางหลักประกันการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า (Bid Bond) จำนวน 500 บาทต่อกิโลวัตต์ของปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายแล้วเท่านั้น และต้องมายื่นเอกสารด้วยตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนตามคิวที่ได้รับตามขั้นตอนต่อไป

นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ (PEA) เปิดเผยว่า PEA จะรับยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและด้านราคาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชม ในวันที่ 27-30 เม.ย.2564 โดยให้ผู้ยื่นปิดผนึกซองเอกสาร พร้อมแปะใบปะหน้าซองเอกสารด้านเทคนิค และด้านราคา ที่พิมพ์จากระบบ PPIM นำมายื่นที่อาคารคลับเฮ้าส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 PEA จึงได้จัดให้มีมาตรการเหลื่อมเวลา โดยให้ผู้ยื่นมายื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า โดยจำกัดจำนวนผู้มายื่นไม่เกิน 84 รายต่อวัน พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมสำหรับให้ผู้ยื่นเพื่อเลือกวัน และช่วงเวลาที่จะเข้ามายื่นซองเอกสาร ผ่านทางระบบ PPIM (https://ppim.pea.co.th) โดยผู้ยื่นสามารถ log in เข้าระบบ PPIM ตาม User ที่เคยลงทะเบียนไว้ และเข้าเลือกวันเวลาที่ต้องการมายื่นเอกสารกับ PEA เมื่อผู้ยื่นเลือกวันเวลาเรียบร้อย ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้งก่อน กดส่ง และโปรดพิมพ์ใบนัดหมายวันเวลายื่นเอกสารจากระบบ PPIM เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ PEA ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

โดยนำมายื่นพร้อมกับซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาที่มีใบปะหน้าซองซึ่งพิมพ์จากระบบ PPIM หรือสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าหลักประกันการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า เพื่อแสดงว่าได้ชำระเงินค่าหลักประกันฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้ผู้ยื่นเข้าเลือกวันเวลามายื่นซอง ได้ตั้งแต่วันที่ 26-29 เม.ย. 2564 นี้

ทั้งนี้ภายหลังจากปิดรับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาแล้ว PEA จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งสิทธิในรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ ให้มายื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ 7 พ.ค.2564 โดยจะแจ้งผลทาง email ให้กับผู้ยื่นรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนทราบ และให้ผู้ยื่นนำเอกสารเพิ่มเติมใส่ซองปิดผนึก นำมายื่นที่อาคารคลับเฮ้าส์ PEA สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 13-14 พ.ค.2564 โดยผู้ยื่นจะเข้าไปจองวันเวลาที่จะเข้ามายื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางระบบ PPIM เช่นเดิม โดยระบบจะเปิดให้ผู้ยื่นเข้าเลือกวันเวลาที่จะมายื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวันที่ 11-12 พ.ค.นี้ จากนั้น PEA จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พ.ค. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ PPIM และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมเหตุผล ให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิคทราบต่อไป

อย่างไรก็ตามหากผู้ยื่นต้องการอุทธรณ์ผลการพิจารณา สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ภายใน 15 วัน (ภายในวันที่ 4 มิ.ย.2564) โดย กกพ. จะแจ้งผลการอุทธรณ์ภายในวันที่ 7 ก.ค. 2564 และ กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 15 ก.ค. 2564 และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (ภายในวันที่ 12 พ.ย.2564)

Advertisment

- Advertisment -.