กกพ.เริ่มเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 100 เมกะวัตต์ ยื่นเสนอขายไฟฟ้า 18 พ.ย.-13 ธ.ค.65

ขอบคุณภาพจาก กฟผ.
- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) ออกประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการแล้ว จำนวน 100 เมกะวัตต์ รูปแบบ FiT สัญญา 20 ปี กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิขย์ปี 2569 โดยให้ตรวจสอบจุดเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าระหว่าง 21 ต.ค.-15 พ.ย. 2565 และให้ยื่นเอกสารเสนอขายไฟฟ้าตั้งแต่ 18 พ.ย.-13 ธ.ค. 2565  กกพ.กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 มี.ค. 2566     

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมแล้ว โดยเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2565 นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้ลงนามประกาศ “เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม(ปี 2569) พ.ศ. 2565”

โดยกำหนดเงื่อนเวลาในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าดังนี้ 1)การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเปิดให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(VSPP)ยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ภายในวันที่  21 ต.ค.-15 พ.ย. 2565 และจะแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายใน 1 ธ.ค. 2565  จากนั้น 2)ให้ยืนยันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าพร้อมหลักฐานและเอกสารผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th) ตั้งแต่ 18 พ.ย.-13 ธ.ค. 2565 และให้ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายใน 3 วัน แต่ไม่เกินวันที่ 13 ธ.ค. 2565 

- Advertisment -

3)การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติภายในวันที่ 16 ธ.ค. 2565 จากนั้นเป็นขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ของผู้ไม่ผ่านการพิจารณา  4)ทาง กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 15 มี.ค. 2566 และ 5)การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะแจ้งเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 28 มี.ค. 2566  จากนั้น ผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP จะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 

โดยการเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 100 เมกะวัตต์ ในรูปแบบการสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง (FiT)  และให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในปี 2569 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ พ.ศ. 2564-2573 หรือ PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ทั้งนี้ได้กำหนดให้รับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม สำหรับโรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 เมกะวัตต์(VSPP) จำนวนรวม 100 เมกะวัตต์ โดยรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบสัญญาไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า(Non-Firm) และกำหนดอัตรารับซื้อในรูปแบบ FiT โดยมีอายุสัญญาการรับซื้อไฟฟ้า 20 ปี

โดยอัตรารับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 กำหนดรับซื้อคือ ราคา 6.08 บาทต่อหน่วย และให้ FiT อัตราพิเศษเพิ่มอีก 0.70 บาทต่อหน่วย สำหรับโครงการขยะอุตสาหกรรม 8 ปีแรก ส่วนโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อยและ อ.นาทวี ให้ FiT พิเศษอีก 0.50 บาทต่อหน่วย

นอกจากนี้ได้กำหนดกรอบสูงสุดในการรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเป็นรายภาค สำหรับ 100 เมกะวัตต์แรกที่เปิดรับซื้อ โดยภาคเหนือรับซื้อไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ ,ภาคกลาง ไม่เกิน 40 เมกะวัตต์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เกิน 20 เมกะวัตต์,ภาคตะวันออก ไม่เกิน 60 เมกะวัตต์ ,ภาคตะวันตก ไม่เกิน10 เมกะวัตต์ และภาคใต้ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์

สำหรับขยะอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าครั้งนี้ ต้องมาจากกระบวนการผลิตภายในประเทศ ห้ามใช้ขยะอุตสาหกรรมที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือ เชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมที่แปรรูปมาจากขยะอุตสาหกรรมที่นำเข้าจากต่างประเทศ มาเป็นเชื้อเพลิงโดยเด็ดขาด 

Advertisment

- Advertisment -.