- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์คำนวณราคาก๊าซฯภายใต้การกำกับของ กกพ. ระหว่าง 10-16 มี.ค. 2565 นี้ ระบุเป็นการดึงน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาที่ใช้ผลิตไฟฟ้าแทน LNG ให้สามารถคิดเฉลี่ยในราคา Pool Gas ได้ เชื่อการออกหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนจะช่วยสะท้อนต้นทุนอย่างเป็นธรรมกับประชาชนและเป็นไปตามมติ กพช.ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้ออกประกาศรับฟังความเห็น “ร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ….” ระหว่างวันที่ 10-16 มี.ค. 2565 นี้ ทางเว็บไซต์ กกพ. โดยร่างดังกล่าวฯจะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติ(Energy Pool Price)ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบ เพื่อให้เกิดการสะท้อนต้นทุนอย่างเป็นธรรมกับประชาชน รวมทั้งเอื้อต่อการแข่งขัน และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2565

โดยสาระสำคัญกำหนดนำราคาเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่ กกพ.กำหนดให้โรงไฟฟ้าใช้ในยามวิกฤติมาคำนวณเฉลี่ยต้นทุนเชื้อเพลิงใน Pool Gas ได้ โดยร่างดังกล่าวระบุว่า  ในช่วงเวลาปกติให้หน่วยงานกลาง(Clearing House) หรือหมายถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) นำต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ที่นำเข้าจาก Shipper รายใหม่ (ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายเข้าระบบ) มาเฉลี่ยรวมกับต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติใน Pool Gas เพื่อคำนวณราคาเฉลี่ยต้นทุนเชื้อเพลิง(Energy Pool Price) หรือ EPP แต่ในช่วงวิกฤติพลังงานให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดเชื้อเพลิง โดยให้โรงไฟฟ้าใช้น้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล หรือก๊าซหุงต้ม(LPG) และเชื้อเพลิงอื่นตามที่ กกพ.กำหนดมาทดแทนการใช้ LNG นำเข้าได้

- Advertisment -

สำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคาก๊าซฯ  (Energy Pool Price) หรือ EPP ได้แก่ ต้องเป็นการปกป้องผลประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน ทั้งด้านอัตราค่าบริการ ค่าปรับและคุณภาพการให้บริการ, ต้องส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน ป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบ และส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน

โดยหน่วยงานกลาง(Clearing House) หมายถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคำนวณราคาก๊าซฯ EPP  เช่น ราคา ,ปริมาณการใช้ก๊าซ LNG การใช้น้ำมันเตา หรือดีเซล หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ตามที่ กกพ.กำหนด จากนั้นให้นำส่งข้อมูล EPP ที่คำนวณได้ให้ PTT Shipper (ปตท. ผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซฯและบริหารจัดการ Pool Gas) เพื่อนำไปกำหนดราคาก๊าซฯที่จำหน่ายให้ลูกค้าที่ใช้ก๊าซฯของ PTT Shipper ทุกราย และรายงานให้ กกพ.ทราบด้วย

ส่วน PTT Shipper มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลด้านราคาและปริมาณก๊าซฯที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึง LNG ที่จัดหาเข้า Pool Gas และข้อมูลประมาณการราคา Pool Gas ในแต่ละงวดให้แก่หน่วยงานกลาง หรือ กฟผ. ทราบ และนำราคา EPP ที่ได้รับจาก กฟผ.ไปกำหนดราคาและเรียกเก็บค่าก๊าซฯดังกล่าวกับลูกค้าที่ใช้ก๊าซฯของ PTT Shipper ทุกราย รวมทั้งให้นำส่วนต่างระหว่างราคา EPP กับราคา Pool Gas ไปเพิ่มหรือหักลด(แล้วแต่กรณี) ตามแนวปฏิบัติที่ กกพ. กำหนด พร้อมกันนี้ยังกำหนดให้โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงอื่นตามที่ กกพ. กำหนดส่งราคาต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้แก่ กฟผ. ด้วย  

Advertisment

- Advertisment -.