กกพ.เปิดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์กำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ ถึง 13 ม.ค.นี้

cof
- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับฟังความเห็น“ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กรอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า พ.ศ….” ผ่านทางเว็บ กกพ. จนถึง 13 ม.ค. 2564 นี้ ก่อนนำไปใช้คำนวณค่าไฟฟ้าใหม่ในปี 2565 เป็นต้นไป โดยอ้างอิง พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เชื่อจะทำให้การคำนวณค่าไฟฟ้า เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ใหม่ โดยขณะนี้ได้เปิดรับฟังความเห็น “ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กรอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า พ.ศ….” ทางเว็บไซต์ www.erc.or.th ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2563-13 ม.ค. 2564 นี้

สำหรับการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าจะแบ่งเป็น โครงสร้างค่าไฟฟ้าฐาน และโครงสร้างค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ซึ่งการคิดค่าไฟฟ้าฐานและค่า Ft เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนจะมี พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดังนั้นที่ผ่านมาการกำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐาน จึงไม่มีกรอบกติกาที่ชัดเจน โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คำนวณอัตราค่าไฟฟ้าฐานที่เรียกเก็บ จากนั้น กกพ.จะนำมาพิจารณาและเจรจาต่อรองกัน

- Advertisment -

ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดค่าไฟฟ้าฐานใหม่ ที่กกพ.จะเริ่มจัดทำขึ้นสำหรับใช้ในปี 2565 มีกรอบกติกาที่ชัดเจน สามารถชี้แจงรายละเอียดการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้ รวมทั้งเป็นกติกาที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงต้องกำหนดกติกาขึ้นมาใหม่ และเปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนจะประกาศใช้จริง

โดยประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าฐานคือ การเรียกเก็บค่าบริการไฟฟ้าเดือนละ 38 บาทจากประชาชนนั้น หากอยู่ภายใต้กติกาใหม่นี้ หน่วยงานการไฟฟ้าจะต้องแยกบัญชีให้ชัดเจนว่าเป็นค่าอะไรบ้าง ซึ่ง กกพ.จะได้นำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่มี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของค่า Ft นั้น เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2535 ก่อนจะมี พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และแม้ที่ผ่านมาจะมีกรอบกติกาเบื้องต้นในการคิดค่า Ft แต่ยังไม่ได้อ้างอิงกับ พ.ร.บ.ดังกล่าว อย่างชัดเจน ดังนั้นจะต้องปรับใหม่ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และ กกพ.จะเริ่มการใช้กรอบกติกานี้สำหรับคำนวณค่า Ft ใหม่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้นภายหลังจากเปิดรับฟังความเห็นร่างกรอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า พ.ศ…. แล้ว จะนำผลสรุปไปหารือกับ กฟผ.ด้วย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับค่า Ft งวดเดือน ม.ค.–เม.ย. 2564 อยู่ที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย และค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย

Advertisment

- Advertisment -.