กกพ.เปิดรับฟังความเห็น ใช้ LNG นำเข้าแทน Bypass Gas จากอ่าวไทย

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับฟังความเห็น “ร่างการจัดการ Bypass Gas สำหรับผู้บริหาร Pool Gas” ระหว่าง 21 ต.ค.-4 พ.ย. 2564 เพื่อบริหารจัดการก๊าซฯให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เป็นภาระต่อประชาชนและรองรับการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯระยะที่ 2 ระบุกรณีความต้องการใช้ก๊าซฯในประเทศสูง ให้เรียกรับก๊าซ LNG เป็นอันดับแรก หากไม่พอจึงจะเรียกจากแหล่งอื่นๆ รวมถึง Bypass Gas ได้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศเปิดรับฟังความเห็น “ร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการบริหารจัดการ Bypass Gas สำหรับผู้บริหาร Pool Gas พ.ศ….” ระหว่างวันที่ 21 ต.ค. -4 พ.ย. 2564 ทางเว็บไซต์ กกพ. www.erc.or.th เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 ที่ต้องการให้การบริหารจัดการ Bypass Gas และก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเกิดประโยชน์สูงสุดไม่เป็นภาระต่อประชาชนและสอดคล้องกับการส่งเสริมการเปิดเสรีการแข่งขันในกิจการก๊าซ ระยะที่ 2

สำหรับ Bypass Gas คือ ปริมาณก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย รวมถึงก๊าซฯจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) ที่ขนส่งผ่านระบบท่อก๊าซฯในทะเลมายังระบบขนส่งก๊าซฯบนบกที่ระยอง โดยไม่ผ่านกระบวนการแยกก๊าซของโรงแยกก๊าซฯที่จ.ระยอง ซึ่งทำให้รัฐสูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากก๊าซในอ่าวไทย เป็นWet Gas ที่มีองค์ประกอบอื่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้

- Advertisment -

โดยร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการบริหารจัดการ Bypass Gas ดังกล่าว กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซฯ ที่ทำหน้าที่บริหารต้นทุนเฉลี่ยเนื้อก๊าซที่ส่งเข้าระบบก๊าซฯของประเทศ หรือเรียกว่า ผู้บริหาร Pool Gas ต้องปฏิบัติดังนี้

1.ให้เรียกรับก๊าซฯจากอ่าวไทย รวมถึงก๊าซฯจากแหล่ง JDA ให้เพียงพอและไม่เกินความสามารถของโรงแยกก๊าซ และบริหาร Bypass Gas เพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซตามค่าควบคุมที่ผู้บริหารระบบส่งและศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ(TSO) กำหนด

2.กรณีโรงแยกก๊าซฯ หยุดซ่อมบำรุงหรือหยุดผลิตนอกแผน ผู้บริหาร Pool Gas สามารถบริหาร Bypass Gas ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการก๊าซฯของผู้ใช้ก๊าซฯ ได้

และ 3. ในกรณีที่ความต้องการใช้ก๊าซฯสูงขึ้น ให้เรียกรับก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) เพิ่มเป็นอันดับแรก และหากยังไม่เพียงพอสามารถเรียกเพิ่มจากแหล่งก๊าซฯอื่นๆ รวมถึง Bypass Gas ได้เพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซฯ

อย่างไรก็ตามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินผู้บริหาร Bypass Gas สามารถเรียกรับ Bypass Gas เพื่อรักษาความมั่นคงระบบโดยรายงานให้ กกพ.ทราบได้ ทั้งนี้ผู้บริหาร Bypass Gas ต้องทำรายงานปริมาณ Bypass Gas คุณภาพก๊าซฯและเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมชี้แจงเหตุผลทุกวันที่ 15 ของทุกเดือนเพื่อเสนอต่อ กกพ. รวมทั้งให้ผู้บริหาร Pool Gas จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานการเรียกรับจ่าย Bypass Gas ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ประกาศมีผลบังคับใช้และประกาศบนเว็บไซต์ของผู้บริหาร Pool Gas

Advertisment

- Advertisment -.