กกพ.เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์​ปฏิบัติ Shipper นำเข้าLNG ถึง 3 ก.ค.นี้

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศ “แนวปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ….” ไปจนถึง 3 ก.ค. 2564 นี้ โดยเน้นแนวทางการจัดหาและค้าส่งก๊าซฯให้ลูกค้าได้ตามสัญญา มีมาตรฐานคุณภาพ ตามที่ กกพ.กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และร่วมดูแลความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เมื่อได้รับการร้องขอ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC )​ รายงานว่า กกพ.ได้มีการเปิดรับฟังความเห็น ร่างประกาศ “แนวปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ….” ผ่านทางเว็บไซต์ของ กกพ. www.erc.or.th มาตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.2564 แล้ว และจะเปิดรับฟังความเห็นไปจนถึงวันที่ 3 ก.ค. 2564 นี้ รวมระยะเวลา 16 วัน ซึ่งประกาศดังกล่าวจะใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) ทุกราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขัน ,ไม่ให้เกิดปัญหาการกีดกันทางการค้า และเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศฯ กำหนดให้ Shipper ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1.จัดหาและค้าส่งก๊าซฯให้ลูกค้าตามสัญญาซื้อขายก๊าซฯ 2.ต้องให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่ กกพ.กำหนด 3.ต้องจัดทำระบบสารสนเทศและช่องทางสื่อสาร เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส และจัดทำรายงานสรุปการใช้ระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารประจำปี และ 4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่ กกพ.กำหนด

- Advertisment -

นอกจากนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ Shipper จะต้องดำเนินการ 7 ข้อ ได้แก่ 1. Shipper ต้องจัดหาก๊าซฯให้พอต่อความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายก๊าซฯ 2. ต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่กีดกันหรือร่วมมือกับบุคคลอื่นกีดกันหรือขัดขวาง 3.Shipper ต้องบริหารจัดการเพื่อความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 4. Shipper ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อดูแลความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เมื่อได้รับการร้องขอ

5.Shipper ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องและไม่นำข้อมูลไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งต้องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้วย

6.Shipper ต้องเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการและสภาพการประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และ 7.ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดให้มีมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดผลประโยชน์ทับซ้อน

อย่างไรก็ตาม Shipper จะต้องทบทวนแนวปฏิบัติทางธุรกิจดังกล่าวทุกๆ 5 ปี หรือตามที่ กกพ.กำหนดต่อไป ทั้งนี้ร่างฯประกาศ ดังกล่าวจะมีผลในทางปฏิบัติในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับ การจัดทำร่างประกาศ Code of Conduct ของ กกพ. ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย 64 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันยังไม่มี Shipper รายใหม่ที่นำเข้าก๊าซฯ มาใช้ได้ เนื่องจากยังต้องรอประกาศแนวทางปฏิบัติ จาก กกพ.และต้องรอให้กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำการสำรวจปริมาณการผลิตและการใช้ก๊าซฯ ในประเทศให้เสร็จก่อน เพื่อจะได้ทราบว่า ยังมีปริมาณก๊าซฯ ที่ Shipper สามารถนำเข้ามาในประเทศได้เท่าไหร่

ที่ผ่านมา กกพ.ได้พิจารณาให้ใบอนุญาตการเป็น Shipper แก่ผู้ประกอบการแล้ว 6 ราย ได้แก่

  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  3. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
  5. บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
  6. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก

ส่วนที่ยังไม่ผ่านการพิจารณามี 2 ราย ได้แก่ กลุ่มปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG และ บริษัท PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL

Advertisment

- Advertisment -.