กกพ.ออกประกาศให้กฟผ.รับข้อเสนอขายไฟจากSPP Cogeneration 13-22พ.ค.62นี้

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภท Firm ระบบ cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 ซึ่งต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างใหม่ โดยรับซื้อไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ พร้อมเปิดให้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 13 พ.ค.-22 พ.ค. 2562 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ได้ลงนามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2559

โดยกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญ ให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้องเสนอขายไฟฟ้าในปริมาณที่มากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ และไม่เกิน 30% ของกำลังผลิตสุทธิ(Net Generation) ไฟฟ้ารวมไอน้ำ  อีกทั้ง ไฟฟ้าที่เสนอขายจะต้องไม่เกินกว่าปริมาณไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม

- Advertisment -

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กยื่นเสนอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้ตั้งแต่ 13 พ.ค. -22 พ.ค. 2562 จากนั้น กฟผ.จะใช้เวลาตรวจสอบเอกสารระหว่าง 23 พ.ค.-24 มิ.ย. 2562  และกำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-5 ก.ค. 2562 ซึ่งในวันที่ 30 ส.ค. 2562 กฟผ.จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณากับทาง กกพ.และผู้เสนอผลิตไฟฟ้ารายเล็กต่อไป

นอกจากนี้ กกพ. กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(SCOD)ให้เป็นวันถัดจากวันครบอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม ยกเว้นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมรายใด หมดอายุสัญญาภายในปี 2562-2564 ผู้ยื่นผลิตไฟฟ้ารายเล็กสามารถเสนอวัน SCOD หลังหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมได้ แต่ทั้งนี้วัน SCOD ต้องอยู่ภายในปี 2565

สำหรับกลุ่มSPP Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาภายในปี 2562–2568 ที่มีสิทธิยื่นเสนอขายไฟให้ กฟผ.มีจำนวน21ราย โดยกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้า ในอัตรา 2.8186 บาทต่อหน่วย (ที่ราคาก๊าซธรรมชาติ 263 บาทต่อล้านบีทียู)

รายชื่อSPP Cogeneration ทั้ง21ราย ที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี2562-2568

ทั้งนี้ปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินของกำลังการผลิตที่เหลือจากขายให้กฟผ. นั้น ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) อยู่ในระหว่างการศึกษาจัดตั้งตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรี  เพื่อให้กลุ่มSPP Cogeneration ดังกล่าวมีช่องทางใหม่ที่จะแข่งขันกันขายไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น  โดยคาดว่าจะนำร่องที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Advertisment

- Advertisment -.