กกพ.ปรับค่าบริการก๊าซฯ ปตท.ปี 2566 ใหม่ กระทบภาคไฟฟ้า 757 ล้านบาท พร้อมรับฟังความเห็นประชาชนถึง 25 ก.ย. 2566 นี้

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปรับอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc)  ประจำปี 2566 ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยปรับอัตราเพิ่มขึ้นจากที่ ปตท.เสนอ ในส่วนของพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ทั้งนอกชายฝั่ง, บนฝั่งที่ขนอม และบนฝั่งที่จะนะ แต่ปรับลดอัตราลงในส่วนของพื้นที่บนฝั่ง ระบุจะส่งผลกระทบต่อโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 9.50 ล้านบาทต่อปี และกระทบภาคไฟฟ้า 757.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้า 0.0040 บาทต่อหน่วย โดย กกพ. จะเปิดรับฟังความเห็น 13-25 ก.ย. 2566 นี้ ก่อนเริ่มใช้ 1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567 ต่อไป  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศเปิดรับฟังความเห็นค่าบริการก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในเรื่อง “การคำนวณอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) ประจำปี 2566 ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)” ระหว่างวันที่ 13-25 ก.ย. 2566 นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน www.erc.or.th

โดยสาระสำคัญของประกาศดังกล่าวระบุว่า ที่ประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 ได้พิจารณาข้อเสนออัตราค่าบริการก๊าซฯ ในส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) ปี 2566 ของ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ค่าบริการก๊าซฯ พ.ศ. 2564 และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  เรื่องโครงสร้างราคาก๊าซฯ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 และมีความเห็นจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าบริการก๊าซฯ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุมมีมติให้ใช้อัตราค่าบริการก๊าซฯ ส่วนของต้นทุนผันแปร ปี 2566 แบ่งเป็น 5 พื้นที่ ดังนี้

- Advertisment -

พื้นที่ 1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วย ระบบท่อส่งก๊าซฯ ในทะเล ของ ปตท. และของ บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TTM คิดอัตราค่าบริการก๊าซฯ ส่วนของต้นทุนผันแปร ที่ 0.2207 บาทต่อล้านบีทียู สูงกว่าที่ ปตท.เสนอที่ 0.1903 บาทต่อล้านบีทียู

พื้นที่ 2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งขนอม  คิดอัตราค่าบริการก๊าซฯ ส่วนของต้นทุนผันแปร ที่ 0.0248 บาทต่อล้านบีทียู สูงกว่าที่ ปตท.เสนอที่ 0.0002 บาทต่อล้านบีทียู

พื้นที่ 3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง คิดอัตราค่าบริการก๊าซฯ ส่วนของต้นทุนผันแปร ที่ 1.9304 บาทต่อล้านบีทียู ต่ำกว่าที่ ปตท.เสนอที่ 2.0973 บาทต่อล้านบีทียู

พื้นที่ 4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ คิดอัตราค่าบริการก๊าซฯ ส่วนของต้นทุนผันแปร ที่ 0.0806 บาทต่อล้านบีทียู สูงกว่าที่ ปตท.เสนอที่ 0.0495 บาทต่อล้านบีทียู

พื้นที่ 5 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่น้ำพอง ไม่คิดอัตราค่าบริการก๊าซฯ ส่วนของต้นทุนผันแปร นั่นคือราคาที่ 0.0000 บาทต่อล้านบีทียู

อย่างไรก็ตามจากการปรับค่าบริการ Tc ปี 2566 ตามความเห็นชอบของ กกพ. ดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 9.50 ล้านบาทต่อปี และภาคไฟฟ้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 757.07 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.0040 บาทต่อหน่วย

โดยหากรับฟังความเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว อัตราค่าบริการก๊าซฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ระหว่าง 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567 หรือจนกว่าจะมีการเห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการฯ จาก กกพ. ต่อไป

Advertisment