กกพ.จ่อเปิดเสรีไฟฟ้า ออกร่างหลักเกณฑ์เชื่อมต่อระบบสายส่ง

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศ “ข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม” ระหว่าง 20 ม.ค.-3 ก.พ. 2565 รองรับการเปิดเสรีไฟฟ้าในอนาคต เน้นให้ 3 การไฟฟ้า ต้องจัดทำ TPA Code เปิดให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมกำหนดค่าบริการที่เป็นธรรม และเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ลงนามประกาศเปิดรับฟังความเห็น “ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้แก่บุคคลที่สาม พ.ศ. ….” ระหว่างวันที่ 20 ม.ค.-3 ก.พ. 2565 โดยร่างประกาศดังกล่าวกำหนดใช้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน. )หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เป็นหลัก

สำหรับร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Framework Guideline : TPA Framework Guideline) ดังกล่าว จัดทำไว้เพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานของภาครัฐ

- Advertisment -

โดยสาระสำคัญของร่างประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า หรือผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จัดทำ TPA Code หรือ ข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่ บุคคลที่สาม (Third Party Access Code : TPA Code) ตามหลักเกณฑ์ TPA Framework Guideline ของ กกพ. ฉบับนี้ และเสนอต่อ กกพ. ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ และเมื่อ กกพ. ให้ความเห็นชอบ ทางการไฟฟ้าจึงจะสามารถประกาศ TPA Code ได้ภายใน 30 วัน

ส่วนการเรียกเก็บค่าบริการการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากบุคคลที่สาม ให้การไฟฟ้ากำหนดอัตราค่าบริการที่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ตามประกาศ กกพ. เรื่อง กรอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า (Electricity Tariff Regulatory Framework) โดยต้องคำนึงถึง ความโปร่งใสในการประเมินต้นทุนและค่าบริการ และคำนึงถึงแบบอย่างการปฏิบัติหรือวิธีการที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล พร้อมกันนี้ต้องชี้แจงหลักการดังกล่าวต่อ กกพ. รวมถึงจัดทำรายงานการบัญชีและการเงินตามมาตรฐานที่ กกพ. กำหนดด้วย

นอกจากนี้ร่างประกาศดังกล่าวยังกำหนดให้การไฟฟ้าต้องเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะในระบบสารสนเทศของตนเอง โดยไม่คิดค่าบริการ และจะต้องจัดทำข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นในรูปแบบเอกสารเมื่อมีการร้องขอ โดยผู้ร้องขอข้อมูลต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอกสารนั้น

สำหรับข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ ประกอบด้วย 1. TPA Code ที่ใช้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า  2. ขั้นตอนการยื่นคำขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  3.ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติคำขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4.รายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการขอรับข้อมูลเพิ่มเติม และ 5.  อัตราค่าบริการ อัตราค่าปรับ และการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

และท้ายสุดทางการไฟฟ้าจะต้องเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สามภายใต้ TPA Code เมื่อ กกพ. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐแล้ว

Advertisment

- Advertisment -.