กกพ.จับสลากออก 3 คน 30 ก.ย.นี้ เริ่มเปิดเฟ้นตัวคณะกรรมการ​สรรหา ถึง 1 ก.ค

- Advertisment-

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่จะต้องพ้นวาระจำนวน 3 คนในวันที่ 30 ก.ย.64 หลังจากที่ดำรงตำแหน่งครบ3 ปีด้วยการจับสลาก​ออกตั้งแต่วันที่16 มิถุนายน เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy​ News Center-ENC )​ รายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ อาทิ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้แทนภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้แทนอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเป็นกรรมการสรรหา บุคคลที่จะมาเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานทดแทนกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งด้วยการจับสลากออก จำนวน 3 คน

โดยจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี บริบูรณ์และ 3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่16 มิถุนายน เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

- Advertisment -

ทั้งนี้กรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดปัจจุบัน จำนวน 7 คนประกอบด้วย
1.นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการ
2.นายสุธรรม อยู่ในธรรม
3.นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
4.นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน
5.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
6.นายสหัส ประทักษ์ นุกูล
7.นางอรรชกา สีบุญ​เรือง

ขอบคุณภาพจากเเว็บไซต์​ERC


ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และจะมีจำนวน 3 คนที่จะต้องพ้นวาระด้วยการจับสลากออกเมื่อดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

สำหรับในกระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนั้น ทางสำนักงาน กกพ. คาดว่าจะสามารถนำเสนอรายชื่อให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดตามขั้นตอนของกฎหมาย

Advertisment

- Advertisment -.