กกพ.กุมขมับ ยังจัดสรรโควต้า LNG 4.8 แสนตัน ปี 64 ไม่ได้ เหตุ Shipper ตั้งเงื่อนไขเยอะ

- Advertisment-

กกพ.กุมขมับ ประชุมบอร์ดวานนี้ ( 21 ก.ค.64 )​ไม่สามารถพิจารณาให้โควต้านำเข้า LNG 4.8 แสนตันของปี 2564 แก่ Shipper ได้แม้แต่รายเดียว เหตุเพราะการยื่นขอใช้สิทธิ์ของแต่ละรายมีเงื่อนไข และไม่มีความชัดเจนว่าจะนำเข้าจริง พร้อมปรับวิธียืนยันการขอใช้สิทธิ์ใหม่อีกครั้ง โดยต้องรู้ผลภายในกลางเดือน ส.ค. 2564 นี้ ในขณะที่โควต้านำเข้า LNG ปี 2565 อาจจะมีการกำหนดบทลงโทษหาก Shipper ไม่สามารถนำเข้า LNG ได้จริง

แหล่งข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 ได้พิจารณาวาระโควต้านำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 4.8 แสนตันในปี 2564 สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) แต่ยังไม่สามารถอนุมัติให้โควต้า LNG ให้กับ Shipper ได้เลยแม้แต่รายเดียว

ทั้งนี้เนื่องจาก Shipper ได้จัดส่งเอกสารขอนำเข้า LNG ตามโควต้า 4.8 แสนตันมายัง กกพ. แบบตั้งเงื่อนไขข้อแม้หลายประการ เช่น ระบุว่าจะนำเข้า LNG หากราคาอยู่ในระดับที่ต้องการ หรือบางรายระบุว่าจะใช้สิทธิ์โควต้านำเข้า LNG ก็ต่อเมื่อจองคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว ( LNG Terminal ) จากบริษัท ปตท.จำกัด ( มหาชน ) ได้ก่อนเท่านั้น เป็นต้น

- Advertisment -

ซึ่งเอกสารการขอใช้สิทธิ์นำเข้า LNG ของ Shipper ดังกล่าว ถือว่าไม่มีความชัดเจนว่าจะนำเข้าได้จริง ดังนั้นที่ประชุม กกพ. จึงให้สำนักงาน กกพ. ทำหนังสือสอบถามความชัดเจนกับ Shipperใหม่อีกครั้ง รวมทั้งให้จัดส่งตารางคิวการจอง LNG Terminal ให้ Shipper ไปดำเนินการจองและชำระค่าจองใช้ LNG Terminal ให้เรียบร้อยก่อนจะส่งเอกสารยืนยันการจองใช้สิทธิ์โควต้า LNG 4.8 แสนตัน มายัง กกพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามขณะนี้ สำนักงาน กกพ.อยู่ระหว่างประสานขอตารางการจอง LNG Terminal ที่ว่างอยู่ ของ ปตท. เพื่อจัดส่งให้ Shipper พิจารณาเลือกคิวที่ต้องการโดยเร็วที่สุด และ กกพ.จะส่งเอกสารให้ Shipper ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการใช้สิทธิ์โควต้าในปริมาณเท่าไหร่ และห้ามมีเงื่อนไขโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กกพ.เห็นว่าการจองสิทธิ์โควต้านำเข้า LNG 4.8 แสนตันของปี 2564 นี้จะต้องเสร็จภายในกลางเดือน ส.ค. 2564 นี้ เพื่อจะได้มีเวลานำเข้า LNG ได้จริง

สำหรับ Shipper ที่ยื่นขอใช้สิทธิ์ดังกล่าว เบื้องต้นมีปริมาณรวมเกินโควต้า 4.8 แสนตันนิดหน่อย และมี Shipper 2-3 รายที่ระบุว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์นำเข้าในปี 2564 นี้ อย่างไรก็ตาม Shipper 2-3 รายดังกล่าวอาจเปลี่ยนใจนำเข้าก็ได้ เมื่อ สำนักงาน กกพ. อำนวยความสะดวกส่งตารางการจองคิว LNG Terminal ให้ แต่หาก Shipper ใช้โควต้า 4.8 แสนตันไม่หมด กกพ.ก็จะส่งคืนให้ ปตท.กลับไปเป็นผู้นำเข้าส่วนที่เหลือแทน

ส่วนโควต้าการนำเข้า LNG ในปี 2565 จำนวน 1.74 ล้านตันนั้น กกพ.จะออกกติกาบทลงโทษหาก Shipper ยื่นขอใช้สิทธิ์ แต่ไม่นำเข้ามาจริง เช่น หาก Shipper ไม่สามารถจัดหา LNG มาส่งให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้าได้ ขั้นแรกต้องไปยืม LNG จาก Shipper รายอื่น แต่หากยังไม่สามารถยืมได้และจะหันมาซื้อก๊าซฯ จาก ปตท. ในระบบ จะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ กกพ.จะกำหนดบทลงโทษไว้และเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) พิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป

อย่างไรก็ตามโควต้านำเข้า LNG 4.8 แสนตันในปี 2564 ดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 ที่เห็นชอบปริมาณการนำเข้า LNG ปี 2564 – 2566 เพื่อรองรับการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 โดยกำหนดโควต้าให้นำเข้าได้ในปี 2564 จำนวน 4.8 แสนตันต่อปี ส่วนปี 2565 นำเข้าได้ 1.74 ล้านตันต่อปี และในปี 2566 นำเข้าได้ 3.02 ล้านตันต่อปี

สำหรับ Shipper ที่ได้รับอนุญาตจาก กกพ. ให้เป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซ LNG ได้ มีทั้งสิ้น 8 ราย แต่บริษัท ปตท. ซึ่งเป็น Shipper รายดั้งเดิม ไม่สามารถนำเข้า LNG ตาม New Demand โควต้าปี 2564-2566 ได้ เพราะเป็นไปตามมติ กบง.ที่ผ่านมา ดังนั้นจะเหลือ Shipper เพียง 7 รายใหม่ ที่สามารถนำเข้าได้คือ

  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  2. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
  4. บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
  5. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก
  6. บริษัท PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL
  7. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG
Advertisment

- Advertisment -.