บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัวนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากฝีมือคน กฟผ. กวาดรางวัลเวทีโลก

เปิดตัวนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากฝีมือคน กฟผ. กวาดรางวัลเวทีโลก
 
งาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11พ.ค. 2561 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เพื่อสนองตอบนโยบาย Energy 4.0 และไทยแลนด์  4.0 ของรัฐบาล ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช  สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นั้น ได้รับความสนใจจากพนักงาน กฟผ.และสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก โดยมีงานวิจัยหลายชิ้น ซึ่งมาจากการประดิษฐ์คิดค้นของคน กฟผ.ที่ไปกวาดรางวัลใหญ่ในเวทีนานาชาติ เป็นที่น่าภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศ
พัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
 
งาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 ครั้งนี้ กฟผ.นำเอา ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จํานวนกว่า 40 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 30 ผลงาน  ผลงานวิจัย จํานวน 10 ผลงาน และยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง อีก 15 คัน มาแสดงภายในงาน
 
โดยไฮไลท์ ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่กฟผ.นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ นั้นได้แก่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์  เรื่อง “หุ่นยนต์ทําความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า Main Bus Support ขณะจ่ายไฟ” ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากเวทีการประกวด “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สําคัญที่สุดในโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
 
และผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “การแก้ปัญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ. ด้วยเทคนิคการทํา PSS Tuning แบบ Frequency Injection” จาก ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า กฟผ.   รวมทั้ง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “การปรับปรุงระบบเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรองรับถ่านหินลิกไนต์ที่มีส่วนประกอบของ CaO สูง” จาก สังกัด ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กฟผ.
 
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยและพัฒนาผลพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน อาทิ การนำเถ้าหนักจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาผลิตเป็นบล็อกก่อผนังมวลเบาซึ่งมีความเป็นฉนวนความร้อนดีกว่าคอนกรีตบล็อกทั่วไป โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีหรือ   ให้ความร้อนจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนต่ำ  การสกัดกรดฮิวมิกจากลีโอนาร์ไดต์ที่ได้จากกระบวนการทำเหมือง ซึ่งมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชจำนวนมาก นำมาผสมกับวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น มูลไก่ กากส่าเหล้า และกากตะกอนอ้อย กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารปรับปรุงคุณภาพดินให้กับวิสาหกิจชุมชนนำไปใช้
<img alt="" data-cke-saved-src="/userfiles/images/innovation3.jpg" src="/userfiles/images/innovation3.jpg" 600px;="" height:="" 450px;"="">
บรรยากาศของงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018
 
 
งาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 ยังมีส่วนของการ เสวนาและการบรรยายใน 5 หัวข้อสำคัญ คือ 1.การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Innovation as a Solution for a Better Life” โดยอดีตผู้ว่าการ กฟผ. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ 2.การเสวนา เรื่อง “Invention to Innovation” โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ 3. การเสวนา เรื่อง ผลงานวิจัย กฟผ. ที่โดดเด่น จํานวน 2 ผลงาน ได้แก่เรื่อง “ระบบหุ่นยนต์เชื่อมพอกอัตโนมัติสําหรับชิ้นส่วนโรงไฟฟ้าระยะที่ 2” ที่มี ดร.นิรุตต์ นาคสุข จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ดร.อิศราวิทย์ เชาว์พานิช จาก กฟผ. มาร่วมบรรยาย ส่วนอีกผลงานวิจัย นั้นเป็นเรื่อง “ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ” (EGAT Substation Automation System หรือ EGAT IEC 61850 SAS)  มี ดร.ธรรมนูญ  พ่อค้าทอง วิศวกรระดับ 9 ของ กฟผ. เป็นผู้บรรยาย 4. การเสวนา เรื่อง “EGAT Innovation; The Era of Better Life” โดย นายสหรัฐ บุญโพธิภักดีรองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่  กฟผ.และ 5. การเสวนา เรื่อง “Thinking Beyond Innovation” โดย รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ นักวิทยาศาสตร์เจ้าของฉายาไอน์สไตน์เมืองไทย มาเป็นวิทยากร
 
ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จํานวนรวมประมาณ 15 คัน ที่หน้าอาคาร ท.102 สํานักงานกลาง กฟผ. โดยมี รถยนต์ไฟฟ้า  5 คัน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 4 คัน รถบัสไฟฟ้า จํานวน 4 คัน  รถจักรยานไฟฟ้า จํานวน 1 คัน และรถสามล้อไฟฟ้า 1 คัน ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
 
นวัตกรรมนั้นมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งผลงานส่วนหนึ่งที่ กฟผ. นำมาแสดงในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า องค์กรแห่งนี้ พร้อมแล้วสำหรับภารกิจของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีทางด้านพลังงานอย่างรวดเร็ว
กลับสู่บทความทั้งหมด