บทความที่เกี่ยวข้อง

ใครเป็นใคร รับตำแหน่งใหม่ ในกระทรวงพลังงาน

  • Date : 2017-09-13 06:53:12
แม้ว่าการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานรวมทั้งรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)จะยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมด  แต่เท่าที่มีคำสั่งแต่งตั้งออกมาแล้ว ก็พอจะเห็นภาพชัดเจน ว่าแต่ละองค์กรนั้นมีใครมารับตำแหน่งสำคัญแทนคนเก่าที่เกษียณอายุ เพื่อหวังให้ช่วยขับเคลื่อนแผนและภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย 
 
ศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) นำเอารายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับตำแหน่งใหม่ และส่วนใหญ่จะเริ่มต้นทำงานในวันที่1ต.ค.มาเรียบเรียงให้ผู้อ่านได้รู้จักมากขึ้น
 
ตำแหน่งใหม่ในกระทรวงพลังงาน 
 
สิ้นเดือนก.ย.2560นี้ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงาน มีเกษียณอายุราชการ จำนวน  4 คน คือ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ,นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน ,นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายธนธัช จังพานิช  ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
 
โดยในตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ นั้น คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแต่งตั้ง นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ขึ้นมาแทน โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วเมื่อวันที่6 ก.ย.2560 ที่ผ่านมา  ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช จากผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน และล่าสุดเมื่อวันที่อังคารที่12ก.ย. คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ขึ้นเป็นตรวจราชการกระทรวงพลังงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง อีกระลอก  โดยทั้งหมดจะเริ่มงานในตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่1 ต.ค.2560
 
อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งบริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานยังเหลือตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน อีก1 ตำแหน่งที่จะมาแทนที่นายธรรมยศ ที่จะขยับขึ้นไปเป็นปลัดกระทรวง โดยมีการคาดหมายกันว่า น่าจะเป็น นายยงยุทธ จันทรโรทัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน  ซึ่งทำให้จะต้องมีการตั้งรองอธิบดี ขึ้นมาเป็นผู้ตรวจราชการแทนนายยงยุทธ ด้วย โดยมีข่าวว่ามีการวางตัวนายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  เอาไว้ 
 
สำหรับนายธนธัช จังพานิช  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานที่เกษียณอายุราชการ นั้น ผ่านการสรรหาจะได้ไปรับตำแหน่งใหม่ คือผู้จัดการสำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เปิดขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ มากขึ้น 
 
ตำแหน่งใหม่ใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
บางส่วนของผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในกฟผ. เรียงจากซ้ายไปขวา สหรัฐ,ปราณี,สืบพงษ์,บุญญนิตย์ 
 
 
ตำแหน่งที่น่าสนใจของกฟผ.ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ และโครงสร้างการบริหารใหม่ คือตำแหน่ง รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ เพื่อมาดำเนินการตามแผนลงทุนพลังงานหมุนเวียน20ปี ของกฟผ.ซึ่งจะใช้เงินลงทุนกว่า1.7แสนล้านบาท โดยมีการแต่งตั้งให้ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ เป็น รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่  เป็นคนแรก
 
นอกจากนี้ ในการประชุมบอร์ดกฟผ.ที่มีนายอารีพงศ์เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา  ก็ได้มีมติให้ความเห็นชอบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้ว่าการ ประจำปี2560 จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์  รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ  2.นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร  รองผู้ว่าการกิจการสังคม ดำรงตำแหน่งเป็น  รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ  3.นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้ว่ากิจการสังคม  4.นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล  ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้ว่าการบริหาร 5.นางสาว ปราณี ตั้งเสรี ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้ว่าการกฎหมายและธรรมภิบาล 6.นายกฏชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร  ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า  ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า  7.นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง  ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง และ8.นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า  ดำรงตำแหน่งเป็น  รองผู้ว่าการระบบส่ง ทั้งนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม2560 เป็นต้นไป 
 
ตำแหน่งใหม่ในบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารปตท.ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งใหม่ เรียงจากซ้ายไปขวา อรรถพล,ชาญศิลป์,จิราพร,เพียงพนอ
 
เมื่อเร็วนี้ บอร์ดปตท.ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหาร 4 ตำแหน่ง ดังนี้
 
1.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน
2.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายและรักษาการแทนในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง
3.นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน
4.นางสาวเพียงพนอ บุญกล้ำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย
 
โดยทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท.ได้กำหนดกรอบการลงทุนในอนาคตให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDG) โดยมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วม (Inclusive Business) มากขึ้น โดยเฉพาะทิศทางกลยุทธ์ด้าน Treasure กลุ่ม ปตท.ได้ใช้แนวทาง “PTT 3D”  ได้แก่ กลยุทธ์ Do Now คือ การมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนำระบบดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรทุกภาคส่วนพร้อมกับการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
 
กลยุทธ์ Decide Now เป็นการขยายการเติบโตที่ต้องเร่งตัดสินใจ เพื่อนำไปสู่การลงทุนของธุรกิจในอนาคตให้สอดคล้องกับศักยภาพทางการเงินของกลุ่ม ปตท. โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจหลัก  การลงทุนในสายโซ่อุปทานของก๊าซธรรมชาติเหลว  การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน และการแสวงหาโอกาสลงทุนในภูมิภาคและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ส่วนกลยุทธ์ Design Now คือการเร่งสร้างธุรกิจใหม่ให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต โดยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองทิศทางโลกาภิวัฒน์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าด้านไฟฟ้า (Electricity Value Chain)  และธุรกิจใหม่ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าด้านชีวภาพ (Bio-Based Value Chain) เป็นต้น
 
กลับสู่บทความทั้งหมด