กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

IRPC รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018

  • Date : 2018-10-17 16:46:37

IRPC รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018 จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น 

คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018 จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน แต่ยังตระหนักถึงการสร้างคุณค่าขององค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด