เชฟรอน ผนึก ซีโอฮุน เดินหน้าโครงการ “One Health” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- Advertisment-

เชฟรอน ผนึกกำลัง กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโอฮุน เดินหน้าโครงการ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลัก “สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ “One Health” โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี

เมื่อเดือนมกราคม 2564 เชฟรอนได้ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโอฮุน (Southeast Asia One Health University Network: SEAOHUN) และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในโครงการ “สร้างเสริมองค์ความรู้สุขภาพหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Strengthening One Health Education in Southeast Asia)” เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลัก “สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ “One Health”

โครงการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทาง One Health ให้กับนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ รวมถึงบุคลากรสาธารณสุข ปศุสัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จะช่วยให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถรับมือกับการระบาดของโรคต่างๆ เช่น โควิด-19 ได้ดีขึ้น

- Advertisment -

แนวคิด “One Health” เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาของทุกภาคส่วนและทุกระดับเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม โดยตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิด One Health ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และครูในโรงเรียนในจังหวัดชายแดนของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการขยายโครงการต่างๆ ของซีโอฮุนสู่ประเทศสมาชิกใหม่ รวมทั้งจัดทำโครงการให้นักศึกษาในภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนเผยแพร่เรื่องราวความสำเร็จของ “ละว้าโมเดล” ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ปศุสัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ และโรคระบาดต่างๆ ในชุมชนของตน

โครงการนี้จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยมีเป้าหมายพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพหนึ่งเดียวในทุกระดับ เพื่อสร้างพื้นฐานในการรับมือกับโรคระบาดต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว พร้อมทั้งพัฒนาผู้นำด้าน One Health ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบัน โครงการนี้มีประเทศสมาชิกของซีโอฮุนประกอบด้วย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

ทั้งนี้ โครงการมีแผนที่จะอบรมครูในระดับประถมศึกษาจำนวน 50 คน เพื่อผนวกแนวคิด One Health เข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 1,000 คน รวมถึงจัดกิจกรรมระดับภูมิภาคให้นักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 200 คนเข้าร่วม ตลอดจนฝึกอบรมหลักสูตร One Health ให้กับบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 230 คน

Advertisment