เชฟรอนเดินหน้า ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนปีที่ 28 แบบออนไลน์

- Advertisment-

เชฟรอนเดินหน้า ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนปีที่ 28 ปรับหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องกับการจัดค่ายแบบออนไลน์

โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน หรือ Marine Ecology Summer Course เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ท้องทะเลอย่างยั่งยืนในอนาคต

โดยโครงการดังกล่าวมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 28 และมีการจัดค่ายในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน จาก 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

- Advertisment -

- Advertisment -.

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เชฟรอนยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนอย่างต่อเนื่อง เพราะสอดรับกับเจตนารมณ์ในการส่งเสริมด้านการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ค่ายจึงต้องปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การบ่มเพาะอนาคตนักวิทย์ทางทะเลรุ่นใหม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยปรับรูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสม และเพิ่มองค์ความรู้ที่ทันสมัย โดยเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย กรมประมง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ กว่า 10 แห่ง มาร่วมถ่ายทอดความรู้ เปิดมุมมอง และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ให้มากที่สุด และได้พัฒนาทักษะจำเป็นด้านการวิจัยแบบครบถ้วน เพื่อเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจต่อไป

โดยตลอด 28 ปีของการจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ค่ายนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไปแล้วถึง 870 คน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั้งในสายงาน วิชาการ การบริหารและการจัดการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย นับเป็นความภาคภูมิใจของเรา”

Advertisment