บอร์ด ปตท.อนุมัติจ่ายปันผล 1.20 บาทต่อหุ้นรวมกว่า 34,276 ล้านบาท

- Advertisment-

ปตท.จ่ายปันผลระหว่างกาล 1.20 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 34,276 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Enegy News Center -​ENC)​ รายงานว่า นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) มีหนังสือแจ้งต่อตลาด​หลักทรัพย์​แห่งประเทศไทย ถึงมติ คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 34,276 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม


โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เงินปันผลจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 22,851ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  • เงินปันผลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 11,425ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
    ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 กันยายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
Advertisment