ครม.ไฟเขียวตั้งผู้ตรวจฯกระทรวงพลังงาน 2 ตำแหน่ง

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติแต่งตั้งนายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล และนายโกมล บัวเกตุ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ 

1. นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  

- Advertisment -

2. นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

ทั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

Advertisment