ครม.ให้กองทุนอนุรักษ์พลังงานส่งเงินเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินปี 65 กว่า 1.4 หมื่นล้านบาท

- Advertisment-

ครม.เห็นชอบให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565 กว่า 1.4 หมื่นล้านบาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy​ News Center- ENC​ )​ รายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2565 จำนวนเงินทั้งสิ้น 14,377.57 ล้านบาท นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว

โดยในสาระสำคัญของเรื่องนั้นทาง กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ได้เสนอ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนฯ เพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรียกให้นำทุนหมุนเวียนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561

- Advertisment -

ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวนเงินทั้งสิ้น 14,377.57 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปีบัญชี 2565 มีทุนหมุนเวียนที่มีทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ทุน คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,419.64 ล้านบาท (รวมถึงกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่เสนอในครั้งนี้) ทั้งนี้ สำหรับทุนหมุนเวียนที่เหลืออีกจำนวน 29 ทุน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.