การขายไฟฟ้าจากลาวไปมาเลเซียโดยผ่านระบบสายส่งของไทยเกิดขึ้นจริงแล้ว 4ล้านหน่วย

- Advertisment-

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (SOME)รับทราบ ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีจาก สปป.ลาว ไปขายยังมาเลเซีย โดยใช้ระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าของไทย (LTM) เกิดขึ้นจริงแล้ว 4ล้านหน่วย นับเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญของการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน  

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ซึ่งนำทีมคณะผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 36 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 36th ASEAN Senior Officials Meeting on Energy: 36th (SOME) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์   โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานและผู้แทนจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม และประเทศคู่เจรจา ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลี รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ตลอดจนทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญของ การประชุม ฯ ครั้งนี้ ได้ติดตาม ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีจาก สปป.ลาว ไปขายยังมาเลเซีย โดยใช้ระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าของไทย (LTM) จำนวนไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 นั้น ได้มีการซื้อขายไฟฟ้าไปแล้วรวมจำนวน 4 ล้านหน่วย ซึ่งนับเป็นก้าวใหญ่ที่สำคัญของการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่ชื่นชมในการประชุม ฯ ครั้งนี้

ซึ่งที่ประชุมคาดหวังว่าในอนาคตจะมีประเทศอื่นๆเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานด้านการควบคุมและด้านการวางแผนระบบไฟฟ้าอาเซียน การศึกษาระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคี การศึกษาจัดทำแผนโครงข่ายระบบไฟฟ้าอาเซียนระยะที่สามอีกด้วย

- Advertisment -

สำหรับด้านโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันอาเซียนมีระยะทางยาวรวม 3,673 กิโลเมตร เชื่อมโยงใน 6 ประเทศ และมีสถานีปรับเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว 6 แห่ง กำลังการผลิตรวม 36.5 ล้านตันต่อปี โดยในปี 2562 ไทยจะมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 11.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยและอาเซียนด้านพลังงานทดแทน ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศและประเทศ คู่เจรจา เช่น การศึกษาต้นทุนเฉลี่ยของพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า การศึกษาการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อการใช้พลังงานสีเขียว รวมไปถึงการร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ส่วน ด้านถ่านหินและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของอาเซียนในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการประกอบกิจการถ่านหินและพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลถ่านหินอาเซียน ด้านนิวเคลียร์เพื่อประชาชนซึ่งผลงานที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาบุคลากรของอาเซียนให้เรียนรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ การสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน และการร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จากสถานที่จริง

Advertisment
เพิ่มเพื่อน