- Advertisment-

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ไฟเขียว เพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทน จากโรงไฟฟ้าเดิมที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่แล้ว และมีกำลังการผลิตเหลือสามารถขายเข้าระบบได้ โดยกำหนดรับซื้อแบบปีต่อปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ในรูปแบบสัญญา Non-Firm พร้อมมอบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนดหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าต่อไป

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุม กพช. เห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทชีวมวลหรืออื่นๆ โดยกำหนดเงื่อนไขต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมีโรงไฟฟ้าอยู่แล้วโดยไม่มีการลงทุนใหม่ รวมทั้งมีความพร้อมในการจำหน่ายไฟฟ้า และระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สามารถรองรับได้ เพื่อรองรับปัญหาแหล่งก๊าซเอราวัณผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายหลังหมดอายุสัมปทานเดือน เม.ย. 2565 นี้

ทั้งนี้จะรับซื้อไฟฟ้าแบบปีต่อปีไม่เกิน 2 ปี ในรูปแบบสัญญาไฟฟ้าไม่เสถียร ( Non-Firm) ที่กรอบราคารับซื้อไฟฟ้าสูงสุด ไม่เกิน Avoided cost และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( กกพ.) รับไปดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้า โดยให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) บริหารให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป

- Advertisment -

โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ กกพ. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีการผลิตและใช้เองอยู่แล้วในปัจจุบันและมีพลังงานส่วนเหลือที่จะจำหน่ายเข้าสู่ระบบ รวมทั้งกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าและเงื่อนไขอื่นๆ ให้มีความเหมาะสมและเสนอ กบง. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมอบหมายให้ กกพ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.