บทความที่เกี่ยวข้อง

สนพ.เสริมความรู้เรื่องพลังงานสู่ชั้นเรียน

สนพ.เสริมความรู้เรื่องพลังงานสู่ชั้นเรียน 

เป็นที่รู้กันว่า เรื่องของพื้นฐานความเข้าใจด้านพลังงานนั้นมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับเยาวชน เป็นอย่างมาก เพราะหากไม่มีกระบวนการที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตั้งแต่ในห้องเรียน ก็เหมือนเยาวชนไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ไปฟังใครเขาเล่าเรื่องพลังงานแบบบิดเบือน หรือเล่าไม่หมด มีความจริงครึ่งเดียว ก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปทั้งหมดได้  การวางแผนนโยบายด้านพลังงานในท่ามกลางการต่อต้าน คัดค้าน จะไม่เป็นผลดีต่อประโยชน์โดยรวมของประเทศ 

โครงการหนึ่งที่น่าจะช่วยลดปัญหาความเข้าใจไม่ถูกต้องเรื่องของพลังงาน คือ “โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล/อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนระดับประถมและมัธยมศึกษา” ที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เล็งเห็นว่า เยาวชน น่าจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพลังงาน ตั้งแต่ในห้องเรียน ทั้งในด้านการจัดการพลังงาน การผลิต การใช้ประโยชน์จากพลังงาน ตลอดจนการศึกษาด้านพลังงาน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยนำสื่อการเรียนการสอนเดิมที่ สนพ.เคยจัดทำมาแล้ว มาจัดทำเป็นคลิปวิดิโอที่มีความเข้าใจง่าย เหมาะสมกับนักเรียนทุกช่วงชั้น เพื่อให้ครูใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องมากขึ้น  

โดยเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นั้น  จะเป็นเรื่องของแหล่งพลังงานใกล้ๆตัว ที่เด็กนักเรียนสามารถสังเกตได้ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์  ชีวมวล  การเรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานแบบง่ายๆ  หรือความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ขยับขึ้นมาเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะเป็นเรื่องของประเภทของน้ำมัน การช่วยลดพีคไฟฟ้าง่ายๆด้วยวิธี 4 ป.  การรู้จักแหล่งผลิตพลังงานประเภทต่างๆ และการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จะเป็นเรื่องพลังงานจากชีวมวล  เรื่องไบโอดีเซล และประเภทของหลอดไฟแบบไหนประหยัดกว่ากัน โตขึ้นมาเป็นชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6  จะเน้นเรื่องพลังงานเรื่องใกล้ตัว และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 

การเสริมความรู้เรื่องพลังงานในห้องเรียน โดยใช้สื่อดิจิทัล จะทำให้เด็กและเยาวชน ซึมซับความรู้ได้อีกทาง นอกเหนือจากการอ่านจากตำราหรือแบบเรียน  ซึ่งหากครูผู้สอนมีสื่อทางเลือกที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถสร้างความสนุกและสร้างความรู้ควบคู่กันไปด้วย จะเป็นการสร้างภูมิความรู้ด้านพลังงาน ที่จะนำไปวิเคราะห์แยกแยะ และบอกกับคนอื่นๆ ได้ว่าเรื่องไหนเป็นข้อเท็จจริง และเรื่องไหนเป็นเรื่องที่มีการบิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความสับสนขึ้นในสังคม

กลับสู่บทความทั้งหมด