บทความที่เกี่ยวข้อง

“เศรษฐพัฒน์-เอราวัณ” โรงเรียนฝึกฝน สร้างคนพลังงาน

36 ปี เอราวัณ : ตอนที่ 2

__________________________________________________________________________________________________

“เศรษฐพัฒน์-เอราวัณ” โรงเรียนฝึกฝน สร้างคนพลังงาน

ในตอนแรกที่เราพูดถึงการค้นพบและสามารถนำก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรกที่ “แหล่งเอราวัณ” เมื่อกว่า 36 ปีที่แล้ว นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่นำพาประเทศไทยสู่ยุคโชติช่วงชัชวาล และมีความมั่นคงทางพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ความท้าทายมากที่สุดประการหนึ่งในยุคบุกเบิกของอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม คือการพัฒนาบุคลากรชาวไทยให้มีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อลงไปปฏิบัติงาน ณ แหล่งผลิตเอราวัณกลางอ่าวไทย เนื่องจากงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล หรืองาน offshore operations ในสมัยนั้นเป็นของใหม่มากสำหรับประเทศไทย และมีคนไทยน้อยคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือจบการศึกษาในสาขานี้มาโดยตรง การปฏิบัติงานในช่วงแรกจึงต้องพึ่งพาพนักงานชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด

ผู้ดำเนินการในแหล่งเอราวัณสมัยนั้น ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ตระหนักถึงข้อจำกัดสำคัญนี้ จึงมีแนวคิดในพัฒนาบุคลากรชาวไทยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อลงไปปฏิบัติภารกิจจัดหาพลังงานในอ่าวไทย จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิคปิโตรเลียมขึ้นที่ จ.สงขลา โดยปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนาม “ศูนย์เศรษฐพัฒน์”

นามพระราชทาน

ปัจจุบัน ศูนย์เศรษฐพัฒน์มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค นอกจากนี้ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันฝึกอบรมปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) คือ OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organization) ได้รับการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำจากกรมเจ้าท่า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนฝึกผจญเพลิง และการทำงานในพื้นที่อับอากาศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกด้วย โดยศูนย์แห่งนี้ได้ฝึกอบรมบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไปแล้วเกือบ 400,000 คน (ข้อมูลถึงปี 2560)

สานต่อภารกิจ “สร้างคน” เพื่ออนาคตพลังงานไทย

ความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจจากความมุ่งมั่นและพยายามในการพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถทัดเทียมกับบุคลากรชาวต่างชาตินั้น เห็นได้จากการที่พนักงานคนไทยได้เริ่มก้าวขึ้นสู่การทำงานในตำแหน่งสำคัญต่างๆ บนแท่นผลิตอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันพนักงานที่ปฏิบัติงานบนแท่นผลิตในอ่าวไทยของเชฟรอน เป็นพนักงานคนไทยทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์

หาก ‘เอราวัณ’ คือโรงเรียนกลางอ่าวไทยที่สร้างคนผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และแก้ปัญหาจากการลงมือทำงานจริง ‘เศรษฐพัฒน์’ ก็คือโรงเรียนบนฝั่งที่ฝึกฝนเตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเสมือนจริง ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความพร้อมมากที่สุด ก่อนการลงไปปฏิบัติงานกลางอ่าวไทย

<img alt="" data-cke-saved-src="/userfiles/images/set2.jpg" src="/userfiles/images/set2.jpg" 500px;="" height:="" 333px;"="">

....บุคลากรที่ได้รับการเคี่ยวกรำทั้งจากศูนย์เศรษฐพัฒน์และเอราวัณรุ่นแล้ว รุ่นเล่า ได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้  เราเชื่อแน่ว่าโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ จะยังคงทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองหลักสำคัญต่อไปในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ มาช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศให้ก้าวเดินต่อไป ดังที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาแล้วเกือบ 4 ทศวรรษ…

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

กลับสู่บทความทั้งหมด