ค้นหาด้วย ' TEA5 ' ทั้งหมด 1 รายการ
เทวินทร์" แนะวัตถุประสงค์หลัก 4ส.ให้ผู้อบรมหลักสูตร วพม.รุ่นที่ 5
รองประธานสถาบันวิทยาการพลังงาน(วพน.) "เทวินทร์ วงศ์วานิช" แนะวัตถุประสงค์หลัก 4ส.( สื่อสาร สร้างสรรค์ ส่งเสริม  สนับสนุน) ของการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่5 หรือ วพม.5 ไปประยุกต์ใช้กับเครือข่ายกลุ่มตนและสาธารณะ หวังช่วยขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐให้เดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศในระยะยาว 
 
เมื่อวันที่22สิงหาคม 2560 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในบทบาทรองประธานสถาบันวิทยาการพลังงาน เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่5 หรือ วพม.5 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นนักบริหารรุ่นใหม่จากหลากหลายวงการ ทั้งที่อยู่ในหน่วยงานราชการและเอกชน จำนวน49 คน โดยจะใช้ระยะเวลาการอบรมสัปดาห์ละ1ครั้ง ทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันอังคารที่22 ส.ค.นี้ไปจนถึงเดือน พ.ย.2560  
 
โดยนายเทวินทร์ กล่าวในการเปิดการอบรมครั้งนี้ ว่า นักบริหารรุ่นใหม่ที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ คือบุคคลที่เป็นความหวังว่าจะมีส่วนในการกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน  ซึ่งการอบรมหลักสูตรวพม.จะเป็นเวทีในการแชร์ความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญ จึงสรุปวัตถุประสงค์เป็นหลัก4 ส. คือ สื่อสาร  สร้างสรรค์   ส่งเสริม และสนับสนุน ที่จะให้ผู้ร่วมอบรมง่ายต่อการพิจารณานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม หลังจากสิ้นสุดการอบรม 
 
สำหรับส.ที่1 คือสื่อสาร นั้น  ในโลกยุคนี้ที่ข้อมูลข่าวสารสามารถเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ในวงกว้างซึ่งเป็นข้อดีของเทคโนโลยี Social Media แต่ข้อเสียก็คือขาดการกลั่นกรอง และด้วยจริตของคนเราที่อยากจะเป็นคนแรกในการส่งต่อ  ก็ทำให้คนบางกลุ่มที่เห็นจุดอ่อน และใช้ช่องทางดังกล่าวในการสื่อสารข้อมูลที่มีความบิดเบือน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างเกราะป้องกัน หรือภูมิคุ้มกัน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงาน  และเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างวิทยากรที่จะมาบรรยายความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องไปแสวงหาความจริงเพิ่มเติม  เพื่อที่จะเลือกได้ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการทางด้านพลังงานที่น่าจะเหมาะสมสำหรับอนาคตของลูกหลานเราและของประเทศไทย 
 
ส.ที่2 คือ สร้างสรรค์   เป็นการสร้าสรรค์เครือข่ายผู้นำความคิด  เพราะแต่ละท่านที่เข้ามาร่วมรับการอบรม ถือเป็นหนึ่งในผู้นำทางความคิด ที่มีเครือข่ายอยู่ในวงของแต่ละคน  มากหรือน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งสิ่งที่ได้หรือตกผลึกหลังจากการอบรม ที่คิดว่าถูกต้อง สามารถที่จะนำไปถ่ายทอดหรือแชร์กับเครือข่ายของตัวเองได้ 
 
ส.ที่3คือ ส่งเสริม  เป็นการส่งเสริมค่านิยมความรู้ความเข้าใจ ในความรู้ ความสำคัญของเรื่องพลังงาน  เพราะที่เราสามารถเปิดปลั๊กไฟแล้ว มีไฟฟ้าใช้  ไปปั๊มน้ำมันแล้วมีน้ำมันให้เติม นั้น กว่าจะมาถึงจุดที่มาถึงผู้ใช้ นั้นผ่านความยากลำบากขนาดไหน และมีความเสี่ยงขนาดไหน  เมื่อผู้รับการอบรม มีความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า ก็จะปลูกฝังคุณค่านั้นให้กับเครือข่ายของเราทุกคน
 
ส.ที่4 คือสนับสนุน เป็นการสนับสนุนทิศทาง กลไก หรือนโยบายของรัฐบาล ให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง   ซึ่งในกลไกของกระทรวงพลังงานนั้นเก็บข้อมูลเอาไว้มากพอสมควร  ส่วนใหญ่นโยบายที่ออกมานั้นตอบโจทย์ความมั่นคงพลังงานในระยะยาว   โดยเรื่องใดที่ดีสำหรับระยะยาว ระยะสั้นเราอาจจำเป็นจะต้องเจ็บตัวหน่อย หรือมีอุปสรรคบ้าง เพื่อที่จะสบายในระยะยาว ยกตัวอย่างเรื่องของราคาน้ำมัน ถ้าระยะสั้นเราอยากสบาย ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บภาษี ปล่อยให้ขายในราคาต้นทุน  ถ้าปตท.มีกำไร ก็เอากำไรที่ส่งเข้ากระทรวงการคลังมาลดราคาน้ำมัน  ระยะสั้นคนก็ออกไปขับรถ เติมน้ำมันราคาถูกได้สบายใจ  แต่ระยะยาว นั้น เมื่อรัฐไม่มีรายได้จากภาษี รัฐจะนำเงินที่ไหนไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเติบโตในอนาคต  ปตท.จะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง ในอนาคต   การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในด้านพลังงาน ให้เดินหน้าไปได้ จึงมีส่วนสำคัญ
 
 
พิธีมอบหมวกให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร วพม. รุ่นที่5 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร วพม.5 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ ผู้บริหารสถาบันวิทยาการพลังงานและตัวแทน วพม.รุ่น1-4