ค้นหาด้วย ' TEA2017 ' ทั้งหมด 2 รายการ
กฟผ.คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2017 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ
กฟผ. คว้ารางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ) เป็นครั้งที่ 6 จากการประกวด Thailand Energy Awards 2017 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2560
 
เมื่อวันที่21 สิงหาคม 2560 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลฯ โดย นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับมอบรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนดีเด่น ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ) ณ ห้องบอลรูม หอประชุมสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
 
นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า ในปีนี้ กฟผ. สามารถคว้ารางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาได้อีกครั้ง ถือเป็นการรับรางวัลด้านดังกล่าว เป็นครั้งที่ 6 แล้ว ซึ่งได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการฉลากเบอร์ 5, โครงการห้องเรียนสีเขียว ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ, โครงการค่ายเมล็ดพันธุ์พลังงาน และโครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย เป็นต้น รวมทั้งได้ปรับแนวทางการดำเนินงานให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคพลังงาน 4.0 โดยวางแผนเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับพลังงานหลักอย่างเหมาะสม พร้อมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สำหรับ พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน  ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 13 รางวัล ได้แก่ 1) ด้านพลังงานทดแทน 4 รางวัล  2) ด้านอนุรักษ์พลังงาน 1 รางวัล  3) ด้านบุคลากร 2 รางวัล  4) ด้านพลังงานสร้างสรรค์ 1 รางวัล และ 5) ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 5 รางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าว พิจารณาจากการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถนำไปขยายผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
 
ทั้งนี้ในปี 2560  มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 66 รางวัล จากผู้สนใจส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 262 ราย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
 
ไทยคว้า19รางวัล ASEAN Energy Awards 2017
กระทรวงพลังงาน เผย โครงการ Thailand Energy Awards 2017 มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล 66 ราย จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 262 ราย และสามารถคว้ารางวัลบนเวที ASEAN Energy Awards 19 รางวัล รักษาแชมป์รางวัลสูงสุดในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานมอบรางวัลผู้ชนะประกวด Thailand Energy Awards2017 ว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลทางธุรกิจที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทางกระทรวงพลังงานก็มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 ด้วยการใช้ การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 
โดยกิจกรรมการประกวด Thailand Energy Awards นับเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายพลังงาน 4.0 ด้วยการกระตุ้นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญจากการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก สร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำมาใช้กับอุตสาหกรรมธุรกิจของตัวเอง ทำให้ลดต้นทุนดำเนินกิจการ ส่งผลถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและการพัฒนาไปสู่สังคมสีเขียวด้วยพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
ด้าน นายประพนธ์ วงษ์​ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่า Thailand Energy Awards เป็นรางวัลการประกวดด้านพลังงานของประเทศไทยที่กระทรวงพลังงานได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 แล้ว โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
 
สำหรับปี 2560 นี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 262 ราย และผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นได้รับรางวัล 66 รางวัล คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดรวมได้กว่า 420 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 2.9 แสนตันต่อปี 
 
นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกผู้แทนที่มีผลงานโดดเด่นร่วมประกวดในระดับอาเซียนจำนวน 24 ผลงานและสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ถึง 19 รางวัล ซึ่งมากที่สุดในเวที ASEAN Energy Awards ทำให้ไทยครองความเป็นที่หนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปขยายผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
โดย19ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2017 ได้แก่
 
1โรงพยาบาลควนขนุน (กระทรวงสาธารณสุข ) ได้รับรางวัล.ชนะเลิศ ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก
 
2. โรงพยาบาลพญาไท 3(บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่
 
3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี( บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่
 
4.บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก
 
5.บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ( โรงงานบ้านโพธิ์ )ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่
 
6.บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงสีข้าวสุพรรณบุรี )ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภท Special Submission โรงงานขนาดใหญ่
 
7.อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์( บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด )ได้รับรางวัล ชนะเลิศอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารปรับปรุง)
 
8.อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ( ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ )ได้รับรางวัล ชนะเลิศอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารปรับปรุง)
 
9. โรงแรมเดอะชิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา(บริษัท เดอะชิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด )ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1อาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารออกแบบสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้น)
 
10 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( สำนักงานใหญ่ ) ( ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย )ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ASEAN Best Practices Compettition for Green Building 
 
11บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 60 MW.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(On-Grid)
 
12 .วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกังหันลมแบบไม่เชื่อมต่อสายส่งสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงในหุบเขาภาคเหนือ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(On-Grid)
 
13 .เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ โครงการผลิตไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(Off-Grid)
 
14.บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิง LPGได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(Off-Grid)
 
15.บริษัท นทีชัย จำกัด โครงการนำก๊าซชีวภาพจากการบำบัดน้ำกากส่ามาทดแทนน้ำมันเตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(Off-Grid)
 
16.บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัดได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน(Cogeneration)
 
17.บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โครงการ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ(Biofuel)
 
18.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด( สาขาชัยภูมิ )โครงการ โรงเอทานอลมิตรผล ภูเขียวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ(Biofuel)
 
19.มูลนิธิเบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ โครงการ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Special Submission)