ค้นหาด้วย ' RDF ' ทั้งหมด 1 รายการ
พลังงานหนุนนวัตกรรมขยะ RDF
กระทรวงพลังงาน หนุน มทส.พัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะ RDF ด้วยระบบ SUT-MBT ช่วยผลักดันการใช้พลังงานจากขยะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเครือ SCG ร่วมลงนามนำ RDF ใช้ภาคอุตสาหกรรม ด้าน ส.อ.ท.แนะรัฐเพิ่มเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าขยะเพิ่ม 300 เมกะวัตต์ 
 

พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานมีแผนนำขยะมูลฝอยมาใช่เป็นแหล่งพลังงานทดแทน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP 2015) โดยล่าสุดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ(SUT-MBT) ซึ่งช่วยให้ขยะเหม็นน้อยลงและลดสารปนเปื้อนของขยะมูลฝอยได้สูง ทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ดี และได้มีการลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มทส. และบริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด(เอสซีไออีโค่) เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงขยะ(RDF) ผ่านระบบ SUT-MBT ให้มากขึ้น 

 
นายวีรชัย อาจหาญ นักวิจัย มทส. กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นการยอมรับเชื้อเพลิงขยะของภาคอุตสาหกรรมในการนำ RDF ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนความร้อนจากถ่านหินได้ และเอสซีโออีโค่ และบริษัทในเครือ SCG มีการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์มากและเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมในการใช้ RDF ในภาคความร้อนได้ทันที และเทคโนโลยี SUT-MBT เพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน 
 
นายอัมพันธุ์ ศรีชู รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด(เอสซีไออีโค่) กล่าวว่า เชื้อเพลิง RDF ที่ผลิตได้จากระบบ SUT-MBT มีคุณภาพสูงและมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน โดยสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ในเครือของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี บริษัทฯจึงพร้อมเป็นตลาดรองรับ หรือรับซื้อเชื้อเพลิง RDF ที่ผลิตได้จากระบบ SUT-MBT ในราคาที่เป็นธรรมตามมาตรฐนที่ได้ตกลงกัน โดยให้ มทส.ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานการซื้อขายเชื้อเพลิง RDF ที่ผลิตได้จากระบบ SUT-MBT ระหว่าง อสซีไออีโค่ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่ายงานต่างๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการควบคุมการผลิตและคุณภาพเชื้อเพลิง RDF ให้กับทั้งสองฝ่าย อีกทั้งร่วมกันสร้างรูปแบบการจัดตั้งกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิง RDF ที่ยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศต่อไป 
 
นายธีระพล ติรวศิน รองประธานกลุ่มพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยที่ 500 เมกะวัตต์ ของภาครัฐ ยังน้อยเกินไป เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ายังมีผู้ประกอบการมีศักยภาพขายไฟฟ้าจากขยะเข้าระบบได้อีก 300 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 300 เมกะวัตต์ แต่ขายเข้าระบบจริงเพียง 120 เมกะวัตต์ ดังนั้นภาครัฐควรตรวจสอบผู้ที่ได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าว่าสามารถผลิตเข้าระบบได้จริงหรือไม่ เพื่อให้เหลือโควต้าให้กับผู้ที่พร้อมผลิตจริง หรือ แก้ไขแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า(PDP 2015) ให้เพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าขยะอีก 300 เมกะวัตต์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะให้มากขึ้นตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ