ค้นหาด้วย ' Governance ' ทั้งหมด 1 รายการ
กลุ่มปตท.คว้า15 รางวัล Corporate Governance Asia 2016

นิตยสารคอเปอร์เรต กอฟเวอแนนซ์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลแห่งเอเชียมอบ 15 รางวัล ประเภทบุคคลและองค์กร ให้แก่ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)     บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี)  และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีทีจีซี)  สะท้อนต้นแบบด้านธรรมาภิบาลองค์กรของเอเชีย  ถือเป็นความภาคภูมิใจในฐานะบริษัทพลังงานของคนไทย

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  15 รางวัลคอปอร์เรต กอฟเวอร์แนนซ์ ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2016 ทั้งประเภทองค์กรและบุคคล ที่กลุ่มปตท.ได้รับจาก นิตยสารคอเปอร์เรต กอฟเวอแนนซ์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลแห่งเอเชียประกอบด้วย 

ปตท. ได้รับ  6 รางวัล

    - ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช) 

    - ผู้บริหารการเงินองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี (นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) 

    - ผู้บริหารฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (นายพิจินต์ อภิวันทนาพร)

    - ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยม 

     - สื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม

     - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัล

    - ผู้บริหารการเงินองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล) 

    - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 

    - ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

 ไออาร์พีซี ได้รับ 2 รางวัล

    - ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี (นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)

    - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

พีทีทีจีซี ได้รับ 4 รางวัล

    - ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

    - ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยม

    - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 

    - ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

 ทั้งนี้  นิตยสารคอเปอร์เรต กอฟเวอแนนซ์ เอเชีย ได้พิจารณารางวัลจากการคัดเลือกตามเกณฑ์ และข้อมูลผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ กรรมการบริษัท และผู้บริหารหลากหลายบริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย สิงคโปร์ ไต้หวัน ฯลฯ  โดยประเภทบุคคล พิจารณามอบให้ผู้นำองค์กรที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจ พร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงความพยายามในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในประเทศ ในขณะที่รางวัลสำหรับประเภทองค์กรนั้นพิจารณามอบให้แก่บริษัทที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส และได้รับการยกย่องอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ