ค้นหาด้วย ' E85 ' ทั้งหมด 2 รายการ
สถาบันปิโตรเลียมฯ เสนอโมเดลราคา E85, E20 หวังดึงยอดใช้พลังงานทดแทนกลับสู่เป้าหมาย

สถาบันปิโตรเลียมฯ เสนอโมเดลคำนวณราคาแก๊สโซฮอล์ E85 และ E20 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน 28 ก.ค. นี้ เชื่อจะช่วยดึงการใช้พลังงานทดแทนกลับสู่เป้าหมาย หลังน้ำมันราคาถูกทำยอดใช้หดตัว

 

นายเรืองศักดิ์ ฐิติรัตน์สกุล รองผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถาบันฯ จะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะโครงการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง ในวันที่ 28 ก.ค. 2559 ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เพื่อให้ภาครัฐนำไปกำหนดทิศทางด้านราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์และน้ำมันไบโอดีเซลของประเทศอย่างเหมาะสม

โดยการรับฟังความเห็นโครงการดังกล่าว เกิดจากปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกมีการเปลี่ยนแปลงมาก และมีผลกระทบต่อยอดการใช้เอทานอลที่อยู่ในรูปของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และการใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (B 100) ที่อยู่ในรูปของน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งราคาน้ำมันโลกที่ลดต่ำลงส่งผลกระทบให้ผู้บริโภคใช้พลังงานทดแทนน้อยลง และจะมีผลต่อเป้าหมายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการผลักดันให้ยอดการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นในปี 2579 เป็น 11.3 ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ 3.51 ล้านลิตรต่อวัน และไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น 14 ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ 3.37 ล้านลิตรต่อวัน

ดังนั้นสถาบันฯ จึงได้ทำโมเดลส่วนต่างราคาแก๊สโซฮอล์ E85 และ E20 ที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงที่ราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถคำนวณและนำมาใช้ได้ทุกสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบค่าความร้อนและความคุ้มค่า โดยรวมปัจจัยเรื่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าการตลาด และอื่นๆ ไว้แล้ว เมื่อคำนวณตามสูตรก็จะได้ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ที่เหมาะสมที่จะทำให้ประชาชนหันมาใช้มากขึ้นได้ โดยสถาบันฯ จะนำโมเดลดังกล่าวมาเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในวันที่ 28 ก.ค. 2559 เพื่อนำผลสรุปเสนอต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาด้านนโยบายต่อไป

เผยผลศึกษาราคาE85ที่เหมาะสมควรอยู่ที่15.05บาทต่อลิตรดีเซล23.79บาทต่อลิตร

สถาบันปิโตรเลียมฯ เผยผลการศึกษาราคาแก๊สโซฮอล์ที่เหมาะสมในปัจจุบัน ชี้ E85 ควรอยู่ที่ 15.05 บาทต่อลิตร และดีเซล ควรอยู่ที่ 23.79 บาทต่อลิตร ต่างกัน8.74 บาทต่อลิตร เร่ง เสนอ พพ. นำไปปรับใช้กับแผนยุทธศาสตร์เชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ 


นายเรืองศักดิ์ ฐิติรัตน์สกุล รองผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) เปิดเผย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์Energy News Center ว่า สถาบันฯได้จัดทำและรับฟังความเห็นโครงการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศต่อไป 

 โดยผลสรุปโครงการดังกล่าวฯ ได้นำเสนอการคำนวณราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์และดีเซลที่เหมาะสมกับประเทศไทยตามค่าความร้อนของเชื้อเพลิง  โดยราคาE85 ที่เหมาะสมนั้น จะต้องนำสูตรตัวเลข 0.74 คูณกับราคาแก๊สโซฮอล์E20  ดังนั้นราคา E85 ที่เหมาะสมขณะนี้ควรอยู่ที่  15.05 บาทต่อลิตร แต่ปัจจุบันจำหน่ายอยู่ 16.49 บาทต่อลิตร  ซึ่งสูงกว่าที่ควรจะเป็น

ส่วนสูตรราคาดีเซลที่เหมาะสมนั้น จะต้องนำสูตรตัวเลข 1.17 คูณกับราคาแก๊สโซฮอล์ E 20 จะได้ราคาดีเซลที่เหมาะสม ดังนั้นราคาดีเซลที่เหมาะสมขณะนี้คือ 23.79 บาทต่อลิตร ใกล้เคียงกับปัจจุบันที่จำหน่ายอยู่ 23.09 บาทต่อลิตร  โดยราคาดีเซลและE85 ที่ควรจะเป็นจะต่างกันประมาณ8.74บาทต่อลิตร 
"สูตรตัวเลขดังกล่าวเป็นทฤษฏีค่าความร้อนพลังงาน ที่สามารถนำมาใช้คำนวณราคาแก๊สโซฮอล์E85 และดีเซล ที่เหมาะสมโดยใช้ราคาแก๊สโซฮอล์ E 20 เป็นตัวตั้ง" 

นายเรืองศักดิ์ กล่าวว่า ราคาที่เกิดจากการใช้สูตรดังกล่าวคำนวณ จะช่วยให้เกิดการจูงใจประชาชนให้ใช้แก๊สโซฮอล์E85 และ E20 มากขึ้น โดยภาครัฐไม่ต้องใช้เงินอุดหนุนราคาอีกต่อไป แต่หากต้องการใช้ราคาเป็นกลไกเพื่อจูงใจการใช้แก๊สโซฮอล์บางชนิดเป็นพิเศษก็สามารถใช้เงินอุดหนุนได้ 

นอกจากนี้ได้นำเสนอแนวทางยกเลิกแก๊สโซฮอล์ E10 คือ แก๊สโซฮอล์91 และ 95 ในอนาคตนั้น จะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถยนต์ให้เลือกให้น้ำมันตรงตามคุณสมบัติของรถตัวเอง เช่น รถที่ใช้น้ำมัน E20 ได้ก็ต้องสนับสนุนให้กลับมาใช้ E20 แต่ปัจจุบันพบว่า รถE20 ส่วนใหญ่จะไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และโซฮอล์ 95 เป็นส่วนใหญ่